5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?

Městská část Praha 10 se věnuje problematice demografického vývoje soustavně. A reaguje na vzrůstající počet seniorů s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10. MČ se do počtu seniorů řadí mezi obce s největším počtem obyvatel seniorského věku.

Mezi významné aktivity a činnosti patří:

 • zabezpečení provozu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, které je příspěvkovou organizací MČ Praha 10. CSOP v rámci rozsahu nabízených služeb a počtu jeho klientů je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Organizace nabízí široké spektrum služeb pro více cílových skupin – rodiny s dětmi (středisko služeb pro děti a rodiče), středisko osobní hygieny (využíváno i osobami bez přístřeší) atd. Hlavní cílovou skupinou, na kterou je organizace zaměřena, jsou senioři, kterým poskytuje zejména tyto uvedené služby: 3 domovy pro seniory s celkovou kapacitou 103 lůžek; 2 domovy se zvláštním režimem; s celkovou kapacitou 69 lůžek a odlehčovací služby s celkovou kapacitou 20 lůžek ; dům s byty zvláštního určení (140 bytových jednotek bytů); pečovatelská služba; domácí zdravotní péče; půjčovna kompenzačních pomůcek; 5 klubů seniorů a jiné volnočasové aktivity pro seniory (výlety, rekreace, plavání); 2 střediska osobní hygieny. • MČ Praha 10 na své náklady vybudovala v letech 2012 – 2013 dvě nové budovy, ve kterých poskytuje pobytové sociální služby, a to: o objekt U Vršovického nádraží (domov pro seniory s kapacitou 47 lůžek a odlehčovací služba 8 lůžek) o objekt Vršovický zámeček (domov pro seniory 23 lůžek, domov se zvláštním režimem 47, odlehčovací služba 6 )

 • městská část se snaží reagovat na poptávku sociálních a návazných služeb tím, že podporuje poskytovatele sociálních služeb působících na Praze 10, formou dotačního řízení. Městská část Praha 10 také podporuje subjekty působící v oblasti kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb; školství; ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. Podrobněji viz 5.1.4.
  Městská část Praha 10 aktivně spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na aktivní stárnutí seniorů a jejich potřeby.

 • v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je zřízena mj. pracovní skupina Senioři, která detailně sleduje potřeby této cílové skupiny. Jejími členy jsou zástupci občanů, představitelé radnice a zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Dále byla zpracována Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 – fáze I.
  Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2019-2020
  Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 za období 2017-2018

Akční plán městské části Praha 10 na období 2019-2020 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020

Dále městská část Praha 10 realizuje aktivity na podporu aktivního stárnutí a zdravého životního stylu:

 • Nordic walking lekce probíhaly v roce 2020 v Malešickém parku každou středu v měsících duben, květen (nerealizováno covid-19), červen (dvě lekce), září a říjen- za rok 2020 se jednalo o 400 zájemců.
 • Kurzy trénování paměti pro seniory (vždy 1x týdně po dobu jednoho měsíce)

 • Počítačové kurzy pro seniory ( vždy 2x v týdnu po dobu jednoho měsíce)
 • Plavání pro seniory v roce 2019 se jednalo o 300 seniorů / 1200 plavajících za rok bez ohledu na opakování seniorů. V roce 2020 bylo naplněno celkem 870 míst. Plavání mělo probíhat 2x v týdnu, z toho jednou pod vedením zkušeného trenéra. S ohledem na pandemickou situaci nebylo realizováno.

 • Jóga v Malešickém parku v roce 2020 byla opětovně zavedena a účast byla cca 240 účastníků za všechny kurzy. • Workshopy finanční gramotnosti • Jak pracovat s chytrým telefonem (vždy 2x v týdnu po dobu jednoho měsíce)

Některé kurzy (např. trénování paměti pro seniory, PC kurzy a další) byly s ohledem na nouzový stav a celkovou situaci ohledně šíření COVID prozatímně zrušeny.

Pobyty pro seniory pořádá MČ Praha 10 v Horském hotelu na Černé hoře, v roce 2019 se zúčastnilo 150 seniorů ve třech turnusech, v roce 2020 jich bylo cca 90 (pouze jeden turnus s ohledem na COVID).

Dále MČ Praha 10 pořádá Zážitkové kurzy první pomoci v roce 2019 byly realizovány celkem 6 kurzů s kapacitou 12 osob, celkem tak bylo v roce 2019 podpořeno 72 osob (z toho 12 bylo dětí) v roce 2020 bylo plánováno 4 kurzy s kapacitou 12 osob avšak s ohledem na epidemiologickou situaci byly realizovány pouze 2 kurzy. V roce 2020 tak bylo podpořeno celkem 24 osob.  a Den Integrovaného záchranného systému (IZS), tento proběhl pouze v roce 2019, akce se zúčastnilo cca 450 návštěvníků, v roce 2020 akce nebyla realizována s ohledem na epidemiologickou situaci. Dále MČ pořádá pro své občany oslav jubileí, výročí a oslavy, příběhy našich sousedů.

Jednou z priorit MČ Praha 10 je pomoc seniorům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Jedná se o například:

Příspěvek na tísňovou péči:
Občané MČ Praha 10 mohou od roku 2014 žádat o finanční dar, jímž městská část podporuje uživatele sociální služby tísňová péče. Hlavním cílem projektu je podpořit osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, jež mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a využívají tísňovou péči, a to prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociální služby.
Hlavním cílem projektu Úřadu MČ Praha 10 je podpořit osoby znevýhodněné v důsledku vysokého věku, zdravotního postižení, osamělosti a užívající službu tísňové péče od registrovaného poskytovatele sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Na tento projekt bylo v rozpočtu MČ Prahy 10 na rok 2019 alokováno 200 tis. Kč. V roce 2020 bylo alokováno 200 tis. Kč. V letošním roce 2021 je alokováno v rozpočtu 250 tis Kč.

MČ Praha 10 poskytuje finanční dar:

 • osobám, které v daném roce pořídily zařízení tísňové péče
 • osobám, které v daném roce užívají službu a hradí její provoz
  Poskytování finančních darů se řídí Zásadami, které Rada MČ Praha 10 schválila usnesením č. 473 ze dne 26. 5. 2015.

MČ Praha 10 poskytovala občanům se sníženou schopností mobility a orientace do srpna 2019 bezplatnou službu dopravy. Od září mohou obyvatelé Prahy 10 využít v rámci Pražské integrované dopravy a jeho I. tarifního pásma mikrobusy na zavolání, které fungují i o víkendech a ve svátcích.

Pojízdný úřad je určen pro osoby nad 75 let. Na základě objednávky této služby, přijedou zaměstnanci úřadu ke klientovi domů popř. do zdravotnického zařízení, kde s nimi úřední záležitosti vyřídí. Tato služba funguje dlouhodobě a je naším cílem její udržitelnost.

Zajištění provozu pečovatelské služby, která je realizována prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Pečovatelská služba je poskytována v průměru cca 800 – 1000 klientů (2019, 2020). Pečovatelská služba je terénní (vykonávaná v domácnosti klienta) nebo ambulantní (vykonávána v zařízeních Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.) služba poskytovaná podle zákona o sociálních službách občanům. Pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo rodinám s dětmi, které potřebují z důvodu nepříznivé sociální situace pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem pomoci pečovatelské služby je zejména možnost setrvání v domácím prostředí, pomoc k vytvoření psychické a fyzické pohody a umožnit žít život mezi blízkými a přáteli.

Významným poskytovatelem klubových aktivit i jednorázových akcí je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., které realizuje v rámci pěti klubů pro seniory jednorázové i klubové aktivity, a to zejména pro seniory. Kluby jsou otevřeny celoročně s výjimkou letních měsíců července a srpna, kdy většina seniorů opouští město. Kluby mohou navštěvovat bezplatně všichni senioři z Prahy 10. Kluby:

 • Klub Sámova 7, Vršovice, Praha 10
 • Klub Zvonková 6, Záběhlice, Praha 10
 • Klub Karpatská 19, Vršovice, Praha 10
 • Klub Počernická 64, Malešice, Praha 10
 • Klub Na Louži 19, Vršovice, Praha 10