5.1.4 Má městská část vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 2020?

MČ Praha 10 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z rozpočtu MČ. Městská část Praha 10 každý rok vyhlašuje grantové řízení. V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny také oblasti, zaměřené přímo na zdraví:

  • Zdravotně sociální program
  • Sociální programy pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
  • Adiktologické služby

Dotační řízení 2018
Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo návrh na rozdělení 36,3 milionů korun dotačním řízení na rok 2018. Tyto finanční prostředky byly rozděleny na projekty z oblasti kultury, sportu, mládeže a volného času, sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, školství i ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

Projekty hodnotily odborné pracovní skupiny. Podány byly projekty za necelých 80 milionů Kč. Městská část Praha 10 v roce 2018 podpořila 330 nových projektů a 25 pokračujících víceletých projektů z roku 2017, dohromady za 36,3 milionů Kč.

V oblasti sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb bylo podáno 127 žádostí, hodnoceno 123 žádostí, podpořeno 117 projektů v celkové výši 8 793 000 Kč

Dotační řízení 2019

Zastupitelstvo MČ Praha 10 v roce 2019 Praha 10 rozdělení dotace ve výši téměř 32 milionů korun.

Městská část Praha 10 podporuje subjekty působící v oblasti kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb; školství; ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. Na jejich činnost jim v roce 2019  přispěje částkou 31 132 200 Kč. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 10 a Zastupitelstvo městské části Praha 10 na svém zasedání dne 25. března 2019.

I v roce 2019 se poskytly finanční prostředky na nové projekty, a to částka 27 593 000 Kč, ale i na závazky plynoucí z pokračujících dvou a víceletých projektů z roku 2017 a 2018 ve výši 3 538 200 Kč.

Úřad městské části obdržel celkem 442 žádostí, ale dle kritérií pro zařazení žádostí do hodnotícího řízení splnilo všechny náležitosti celkem 427 žádostí.

Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb

Celkově bylo podáno 120 žádostí, hodnoceno bylo 114 žádostí s celkovou požadovanou částkou 16 739 217,- Kč. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 111 žádostí s celkovou navrženou částkou 9 098 000,- Kč.

Dotační řízení 2020
Pro rok 2020 podpořila Praha 10 projekty v dotačních programech v oblastech kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných a zdravotních služeb; oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podáno bylo celkem 116 žádostí, 106 žádostí prošlo hodnocením, podpořeno bylo 102 nových žádostí s celkovou částkou 8.972.000,- Kč.

Seznam podpořených projektů v roce 2020

Celkově Praha 10 přidělila 30.601.200,- Kč; z toho částka 23.802.000,- Kč na nové projekty podané v roce 2020 a 6.799.200,- Kč na závazky plynoucí z pokračujících dvou a víceletých projektů z roku 2017, 2018 a 2019.

Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb Celkově bylo podáno 116 žádostí, hodnoceno 106 žádostí s celkovou požadovanou částkou 15 851 036 Kč a poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 10 u 102 žádostí s celkovou navrženou částkou 8.972.000,- Kč.

Dalším dotačním programem v na podporu zdravotních služeb je Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče
Účelem dotačního programu je
a) podpora občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 101, kterým je poskytována paliativní péče ve formě lůžkového nebo mobilního hospice,
b) podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují hospicovou lůžkovou nebo mobilní paliativní péči občanům MČ Praha 10.
Smyslem tohoto dotačního programu, který byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 771 ze dne 5. 10. 2017 je poskytnutí finančních prostředků provozovatelům hospiců, kteří na základě žádosti mohou čerpat dotaci pro občany s trvalým pobytem na území městské části Prahy 10. Tímto dojde ke snížení nákladů pacienta, který využívá výše uvedených služeb. Na základě žádosti poskytovatele je na jednoho občana poskytnuta dotace ve výši 200 Kč na jeden ošetřovací den, v případě, že ze strany poskytovatele, dojde ke snížení platby za služby uživateli paliativní péče, nejvýše však v částce 200 Kč. Výše dotace tak závisí na výši poskytnuté slevy pacientovi max. 400,- Kč. Doba této podpory činí max. 60 kalendářních dnů.
Celkově bylo k 15. 2. 2021 vyplaceno 2 393 696 Kč a bylo podpořeno 330 pacientů z městské části Praha 10.

Městská část Praha 10 také poskytuje individuální podporu provozovatelům zdravotní péče
a) Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo dne 25. 7. 2018 poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 950 000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci, IČO: 00064173 se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace
b) Rada MČ Praha 10 schválila dne 12. 9. 2018 poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 30.000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci, IČO: 00064173 se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, na úhradu nákladů spojených se zajištěním supervize pro paliativní tým 1. interní kliniky FNKV na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace.