5.1.2 Zabývá se městská část zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?

Městská část Praha 10 se ve svém strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021- 2024 zabývá především sociálními a návaznými službami, nicméně oblast zdraví je také součástí. Tento dokument je pravidelně aktualizován a konzultován v rámci procesu komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb, se zástupci vedení MČ Praha 10 a občany, tento dokument je průběžně vyhodnocován.

Prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb je Akční plán na období 2021-2022. V dokumentu jsou konkretizovány jednotlivé aktivity v rámci stanovených opatření, včetně způsobu realizace.

Jednotlivá opatření MČ Praha 10 slouží k naplňování stanovených priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2021-2022, jež jsou následně vyhodnocovány. Cílem vyhodnocení je průběžné monitorování naplňování stanovených aktivit pro dané období, je to kontrolní mechanismus fungování celého procesu komunitního plánování. Poslední vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 bylo na období 2017 – 2020 za období 2019 -2020.

Oblastí zdraví se mj. věnují např. následující opatření:

  • Oblast č. 3, 3.4. a 3.5 – podporovat pravidelné aktivity a jednorázové akce pro seniory a osoby se zdravotním postižením (např. v rámci klubů pro seniory – pravidelně cvičení na židlích se společností Senior Fitnes; týdenní ozdravný relaxační pobyt)

  • Oblast č. 4; 4.5 – podporovat paliativní péči formou dotačního programu (program je realizován od roku 2017)

  • Oblast č. 6; 6.1 – zajišťovat informování obyvatel různými formami – obyvatelům jsou poskytovány informace formou letáků (např. veletrh zdraví), internetu (facebook MČ, sociální a zdravotní portál) aj.

6.5. – podporovat transparentnost rozdělování finančních prostředků – v rámci MČ je vytvořen dotační program – dotace a granty na podporu kultury; sport, mládež a volný čas; sociální a zdravotní oblast; ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje. V sociální a zdravotní oblasti mohou být i podporovány víceleté granty. 

MČ Praha 10 má také zpracován strategický dokument “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Oblast zdraví je v něm zahrnuje pod cílem č. 5, jehož hlavním bodem je informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví.

Do dnes byla započata spolupráce s místní Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, a to v oblasti plánování společných osvětových aktivit v oblasti zdraví (pouliční stany – měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, kontrola mateřských znamének atd.) Na říjen 2021 plánujeme ve spolupráci s nemocnici i místní zdravotnickou školou osvětový veletrh Zdravá Praha 10.

V uplynulém období poznamenaném pandemií koronaviru vydávala MČ Praha 10 tzv. desatera, která se týkala mj. i zdravotnické oblasti: např. jak se chránit před onemocněním COVID, co s použitými jednorázovými rouškami, jak posilovat svou imunitu, jak přežít vedro, základy domácího cvičení jógy nebo nejnovější “Zdraví na jedničku” (vizte přílohu).