5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel městské části?

Městská část Praha 10 se tématem zdraví zabývá ve svém strategickém dokumentu “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Oblast Zdraví a sport je ve strategii primárně zaměřena na prevenci. A to prostřednictvím tohoto cíle:

1. Kvalitní informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví

Pro naplňování cíle je stanoveno opatření: Spolupracovat s lékaři a dalšími organizacemi v oblasti zdraví

Toto opatření podněcuje ke spolupráci lékaře a další organizace a ve výsledku se zaměřuje na realizaci osvětových kampaní. Smyslem je, aby občané byli dostatečně a kvalitně informováni o službách dostupných v Praze 10 a pečovali o své zdraví. 

Dále se Městská část Praha 10 dané problematice věnuje v oblasti samosprávy.

Programovém prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018 – 2022 je stanoven závazek: „Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10. 

Dalším orgánem MČ Praha 10, který danou problematiku řeší, je Výbor sociální a zdravotní, který se zabývá všemi tématy, která souvisí s oblastí sociální a zdravotní. Řeší sociální problematiku seniorů, rodin s dětmi a osob se zdravotním postižením. Dále se zabývá hospicovou a paliativní péčí, prevencí a řešením bezdomovectví, prevencí sociálně patologických jevů a problematikou adiktologickou (zejm. prevencí zneužívání návykových látek a závislostí u dětí a mladistvých). Výbor se podílí na řešení koncepce dostupného bydlení. Zabývá se problematikou provozování pohotovostí (LPS a dětská zubní pohotovost). Spolupracuje na vzniku denního stacionáře pro seniory a nízkoprahového centra pro děti a mládež. Výbor spolupracuje v rámci procesu reformy psychiatrické péče s MHMP a dalšími subjekty, kterých se toto týká. Podílí se na mezioborové spolupráci v rodinné politice, jejímž cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro rodinu na Praze 10. Výbor bude zprostředkovávat spolupráci a komunikaci při rekonstrukci polikliniky Malešice.

Městská část Praha 10 se oblastí zdraví zabývá mj. ve svém strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020

Tento dokument je pravidelně aktualizován a konzultován v rámci procesu komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb, se zástupci vedení MČ Praha 10 a občany, tento dokument je průběžně vyhodnocován.

Ke střednědobému plánu rozvoje existuje prováděcí dokument “Akční plán městské části Praha 10 na období 2019 – 2020“.