4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?

Zklidňující opatření realizuje vlastník komunikace, tedy hl. m. Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy. A to buď na základě stanovení užití dopravního značení a zařízení, které vydává příslušný správní úřad (městská část pro místní komunikace II. – IV. třídy a veřejné účelové komunikace, magistrát hl. m. Prahy pro místní komunikace I. třídy a veškerá světelná signalizační zařízení), nebo na základě stavebního povolení pro stavební úpravu nebo rekonstrukci komunikace.

V rámci stanovení dopravního značení a zařízení jsou využívány zejména následující opatření v místech dle aktuální potřeby: snížení maximální povolené rychlosti, zavedení zóny 30, výstražné značení, zákazy zastavení a stání, dopravní stíny posílené k fyzickému zabránění nelegálního stání balisetami, montované zpomalovací prahy, dělicí ostrůvky z betonových bloků v přechodech pro chodce a před tramvajovou tratí, antiparkovací sloupky či kostky na chodnících, zábradlí, zrcadla.

V rámci stavebních úprav a rekonstrukcí dochází k fyzickému vymezování rozhledu v křižovatkách, před přechody a místy pro přecházení vysazenými chodníkovými plochami, často doplněnými o antiparkovací sloupky či kostky, budování stavebních dělicích ostrůvků, zpomalovacích prahů, rozšiřování tramvajových nástupišť, přisvětlení přechodů.

S ohledem na schválení strategického plánu v roce 2020, jsou jednotlivé akční plány sestavovány až od roku 2021. Do té doby sloužily jako plánovací dokument pro jednotlivé odbory tzv. Cíle odborů, které jsou každoročně sestavovány. V rámci metodiky a realizace systému kvality ISO 9001 jsou cíle kontrolovány a vyhodnocovány ve „Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality Úřadu MČ Praha 10“ za konkrétní rok.

Pro rok 2020 si dopravní odbor stanovil za proritu mj. aktivně komunikovat s občany přes portál „Chodci sobě“, skrze nějž jsou často doručovány podněty k realizaci různých zklidňujících opatření v rámci dopravní infrastruktury.

MČ Praha 10 ve spolupráci s TSK, a.s. podniká opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v ulicích městské části. Za rok 2018 a 2019 TSK, a.s. eviduje:

  • vyznačení jedné zóny 30 v délce cca 206 m,

  • osazení zpomalovacích polštářů v počtu 5 KS,

  • osazení zákazu zastavení nebo stání v počtu 6 KS.