4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?

Plánování dopravy a mobility na celopražské úrovni

Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou navzájem provázány. Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 • Strategický plán hl. města Prahy (aktualizace 2015, realizační program 2018),

 • Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (2019),
 • Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022 (2018).

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ obsahuje velmi podrobný zásobník opatření, rozpracovaný až na úroveň projektových listů.

Plánování dopravy a mobility na úrovni MČ Praha 10

Městská část zpracovala několik dopravních studií řešící lokální území, které má ve své správě. Této problematice je věnována kapitola 4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Problematika dopravy je řešena i na úrovni Programového prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018-2022. Týká se těchto projektů a cílů:

 • parking SINOBO,

 • okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích,
 • systémové a rychlé opravy silničních a chodníkových povrchů,
 • využití prvků smart cities v dopravě,
 • transparentní rozvoj car / bike sharingu,
 • transparentní rozvoj elektromobility,
 • zóny placeného stání,
 • navýšení parkovacích kapacit.

Na úrovni MČ Praha 10 je lokální dopravní problematika řešena v souladu s následujícími dokumenty:

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Tento strategický dokument vychází ze strategických cílů Strategického plánu hl. m. Prahy a obsahuje analýzu aktuálního stavu dopravy v hl. m. Praze, definuje cíle, ale i podrobný návrh opatření rozpracovaných na úroveň projektových listů. Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy v dubnu 2019 a Zastupitelstvem hl. m. Prahy v květnu 2019).1

Vize: „Praha ve spolupráci s okolním regionem uplatňuje principy udržitelné mobility a orientaci neekologicky šetrnější způsoby dopravy. Významně jsou omezeny negativní dopady individuální automobilové dopravy včetně dopadů na užívání veřejného prostoru, a to dosažením lepšího rozložení jednotlivých druhů dopravy a zvýšením její bezpečnosti i energetické účinnosti.“

V souladu se Strategickým plánem hl. města Prahy:

Praha bude směřovat k udržitelné mobilitě – k zajištění pohybu osob a zboží, který je dlouhodobě přijatelný z hlediska sociálního, ekonomického a dopadů na životní prostředí.

Cíl: spolehlivější, rychlejší a příjemnější cestování, dopravní dostupnost cílů bude výrazně orientována na ekologicky šetrnější způsoby dopravy – na veřejnou dopravu (především kolejovou) a také na chůzi a užívání jízdních kol.

Cíl: zvýšení podílu veřejné, pěší a cyklistické dopravy nad 70 %, na území města a také v okolním regionu se postupně dosáhne lepšího souladu dopravy s kvalitou životního prostředí a veřejných prostranství. Cíl: přitažlivé město pro své obyvatele, v silniční dopravě se uplatní kombinace regulačních a investičních opatření směřujících ke snižování negativních dopadů automobilové dopravy. Cíl: lepší prostředí na hustě obydleném území města, dojde ke zvýšení bezpečnosti a energetické účinnosti dopravy.

Cíl: pozitivní ekonomický dopad a snižování závislosti na ropě a zemním plynu.

V tomto dokumentu jsou podrobně rozpracovány návrhy opatření, které jsou členěné do následujících oblastí:

 • kolejová infrastruktura,

 • silniční infrastruktura,
 • organizace a regulace dopravy,
 • multimodální cestování,
 • doprava a veřejný prostor,
 • provoz veřejné dopravy,
 • procesy v mobilitě.

Tato opatření jsou rozpracována až na úroveň projektových listů a jsou podkladem pro schválený akční plán. Mimo jiné obsahují:

 • název opatření,
 • rok zahájení realizace,
 • délka realizace (v měsících),
 • investiční náklady celkem (mil. Kč),
 • investiční náklady Praha (mil. Kč),
 • provozní náklady celkem (mil. Kč/rok),
 • provozní náklady Praha (mil. Kč/rok).

Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022

Tento dokument stanovuje koncepční rámec rozvoje systému Pražské integrované dopravy v hlavním městě, určuje vývoj dopravních výkonů pro roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022, a z toho vyplývající rámec finančního krytí Pražské integrované dopravy. Vychází z povinnosti objednatelů veřejné dopravy pořizovat plány dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb.

Koncepce rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030

Koncepce vychází ze dvou základních východisek. Jednak z dlouhodobé a stabilní pozice tramvajové dopravy v Praze, kde vyzvedává zejména stávající rozsáhlou kolejovou síť, modernizační proces zejména v posledních deseti letech (jak infrastruktury, tak i vozového parku) a také dobrou provázanost s ostatními druhy dopravy (síťový efekt). Rovněž vychází z platné či připravované územně plánovací dokumentace (platný Územní plán hl. m. Prahy, návrh nového územního plánu – tzv. Metropolitní plán, Zásady územního rozvoje) a dalších koncepčních materiálů města.