4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

Cyklistika

Praha 10 oblast cyklistiky řeší ve spolupráci s okolními městskými částmi, a Magistrátem hl. m. Prahy. Navrhuje nové trasy a podílí se na jejich realizaci. Při rekonstrukcích a úpravách chodníků je vždy pamatováno na nové cyklostojany. Na základě usnesení Rady hl. města Prahy je investor při přípravě akce zasahující do veřejného prostoru povinen navrhnout a projednat vhodná opatření zajišťující bezpečné a komfortní řešení pro cyklistickou dopravu. O případných nesouhlasech či jiných problémech s realizací cykloopatření je investor povinen bezodkladně informovat příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Na tomto odboru nebo na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy je možné navržená opatření konzultovat, a to zejména s ohledem na dokument Infrastrukturní opatření pro rozvoj cyklistické dopravy.

MČ Praha 10 má zpracovaný Cyklogenerel. Jeho sledování má za úkol koordinátor cyklodopravy ÚMČ. Cyklodopravě se věnuje také jeden z bodů Akčního plánu ke Strategickém plánu MČ Praha 10, a to v kapitole PRAHA 10 DOSTUPNÁ v rámci opatření 4.2.3. “Podporovat alternativní druhy dopravy”. MČ Praha 10 dlouhodobě usiluje ve spolupráci s BESIP o rozšiřování sítě cyklostojanů v ulicích.

Pro veřejná prostranství existuje Manuál veřejných prostranství schválený Radou hl. m. Prahy obsahující prvky na podporu cyklistické dopravy.

Byly realizovány velkokapacitní cykloboxy ve školách, a další se připravují. Na dopravně frekventovaných místech byly umístěny cykloboxy pro veřejnost. V rámci zákona o bezmotorové dopravě jsou upravovány přechody pro chodce tak, aby byly přizpůsobeny potřebám hendikepovaných a cyklistům.

Bezbariérovost veřejného prostoru

Přístupnost pro hendikepované je zakotvena ve vyhl. 398/2009 Sb., tudíž jí stavební úřad při každé rekonstrukci musí vyžadovat a tak i činí. Mimo rekonstrukce samozřejmě vznikají další projekty (například výtahy do stanic metra, bezbariérové úpravy přechodů apod.).

Mobiliář

MČ Praha 10 se řídí Manuálem veřejných prostranství schválený Radou hl. m. Prahy. Zároveň má zpracovány Generely veřejných prostranství Prahy 10 a dílčí generely Nové Vršovice a Strašnice. Na základě daných generelů budou implementovány návrhy opatření. Zároveň dochází k pravidelné údržbě mobiliáře. V posledních letech proběhla úspěšná rekonstrukce ulice Moskevská, která byla osazena typizovaným mobiliářem. MČ Praha 10 spolupracuje s IPR Praha na projektu Pražské židle&stolky. V roce 2020 společně zajistili jejich umístění na Kubánském náměstí a ve Vršovicích u Kina pilotů. 

Strategický plán

MČ Praha 10 schválila svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”, ve kterém řeší tuto problematiku ve strategickém cíli 4.3. Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb, opatření 4.3.1. Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších, opatření 4.3.2. Informovat a vzdělávat veřejnost v oblasti udržitelné mobility a bezpečnosti v dopravě.  Strategický cíl 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu, opatření 4.2.3. Podporovat alternativní druhy dopravy.