4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

Primárně je nutné, aby zvyšování výkonů v městské hromadné dopravy podporovalo vedení hl. m. Prahy formou rozpočtového zajištění (např. i formou spoluúčasti ze strany dotčené/dotčených městské/městských části/částí).

V posledních letech jsou výkony neustále navyšovány ve všech trakcích veřejné dopravy včetně železniční dopravy.

Zvyšování výkonů městské hromadné dopravy musí probíhat formou optimalizace a rozumné alokace a redistribuce výkonů tam, kde je to potřeba. Případně tam, kde lze identifikovat potenciál růstu přepravní poptávky. S ohledem na kritický nedostatek řidičů i strojvedoucích (železnice) je nutno realizovat zvyšování výkonů v městské hromadné dopravě na základě důkladné analýzy potřeb a rovněž s ohledem na zajištění financování případného navýšení výkonů. Ostatně efektivní zvyšování výkonů městské hromadné dopravy je jedním z hlavních cílů strategických dokumentů na úrovni hl. m. Prahy.

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”  řeší ve strategickém cíli 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava – způsob spolupráce s provozovatelem městské a příměstské hromadné dopravy na vytvoření přívětivé dopravy, která motivuje občany k jejímu využívání. Ve vzájemné spolupráci se MČ bude snažit koordinovat plánování rozvoje infrastruktury a usilovat o její zefektivnění. Upravovat přestupní vazby vlídné pro občany a rozšiřovat bezbariérové přístupy.