4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?

Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy je dlouhodobý cíl hl. m. Prahy, který je zakotven a promítnut do řady strategických dokumentů. Strategické cíle v této oblasti jsou obsaženy v „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí“ a konkrétní aktivity lze nalézt v dokumentech společnosti ROPID.

Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy probíhá v řadě oblastí:

 • standardy obsaditelnosti:

na základě zkušeností z provozu a výsledků zkoušek obsaditelnosti vozidel z let 2016 a 2017 byla provedena úprava těchto standardů ke zvýšení komfortu cestování.

 • standardy docházkových vzdáleností:

běžná vzdálenost zastávek 400 m (resp. 800 m pro nízkopodlažní zástavbu).

 • standardy zastávek Pražské integrované dopravy:

zpracován standard přestupních bodů a zastávek společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje.

 • zvyšování atraktivity železniční dopravy:

nabízený komfort železničních vozidel a zapojení železnice do integrovaného dopravního systému.

 • zvyšování atraktivity tramvajové dopravy:

aktuálně více než 50% vozů s klimatizací, vyhlášený záměr navyšovat tento poměr až na 100%.

 • popis nízkopodlažních vozidel lze nalézt na stránkách Dopravního podniku Praha. V oblasti bezbariérového zpřístupňování městské hromadné dopravy jsou realizovány následující kroky:

  • nákup nízkopodlažních tramvají 15T ForCity (celkem 250 ks) – dokončen,

  • rekonstrukce vybraných vysokopodlažních tramvají formou instalování nízkopodlažní části (např. prostřední článek tramvaje) – např. typ KT8D5.RN2 nebo T3R.PLF,

  • průběžná obnova vozového parku autobusů výhradně nízkopodlažními vozidly,

  • statistiky ohledně nízkopodlažních vozidel jsou dostupné na stránkách společnosti TSK Praha.
 • podpora multimodality:

  • probíhá mimo jiné formou zlepšování přestupních vazeb a vznikem nových přestupních možností. Příkladem je realizace sdružených tramvajových a autobusových zastávek, kde u jedné nástupní hrany lze přestoupit komfortně mezi tramvají a autobusem (např. zastávka Na Hroudě, Chodovská, Pod Jezerkou, Čechovo náměstí apod.),

  • významnou investicí na území MČ Praha 10 je vznik a zkvalitňování přestupní vazby na železniční dopravu – z nedávné minulosti rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař,

  • v současné době realizace železničních stanic Praha-Zahradní Město a Praha-Eden, kde vznikne i kvalitní přestupní vazba na autobusy resp. tramvaje.
 • Sada strategických cílů MČ Praha 10

 • Sada strategických cílů MČ Praha 10