3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?

MČ Praha 10 systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je opatření “Eneregticky efektivní správa budov”, z něhož budou vyplývat návrhy na hospodárné využívání nákladů a řádná péče o svěřený majetek.

MČ Praha 10zřídila od září 2019 pracovní pozici v organizační struktuře Odboru hospodařské správy ÚMČ pozici energetického manažera. Nějakou dobu byla tato pozice z personálních důvodů neobsazená, v mezidobí od května 2020 do 31. 12. 2020 byla pozice obsazena pracovníkem, který však na vlastní žádost skončil. Od té doby je pozice neobsazená a v pravidelných cyklech bývá vypisován inzerát na její obsazení (zde pro ilustraci inzerát z února 2021).

Energetický manažer ze své pozice plní úkoly v oblasti energetické politiky MČ Praha 10, zejména vede agendu energetického managementu, sleduje a vyhodnocuje příslušné ukazatele spotřeby objektů MČ Praha 10 a zřízených organizací (přezkoumávání spotřeb energií, sběr, sledování a vyhodnocování dat, dohled nad implementací energeticky úsporných opatření a jejich koordinace, nastavení a provoz systému plánování), organizuje přípravu návrhů energeticky úsporných opatření, zajišťuje metodiku úplnosti souboru měřičů energií pro jednotlivá energetická hospodářství, koordinuje hromadné nákupy energií a celkově zodpovídá za napňování Energetické koncepce MČ Praha 10.

U budov Úřadu MČ Praha 10 včetně zřizovaných organizací v současné době probíhá sdružený nákup elektrické energie a plynu.

MČ v současné době sumarizuje data o spotřebě energií z důvodu jejich vyhodnocení a určení dalšího postupu a opatření. Dosud tato data nebyla vyhodnocována.