3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?

MČ Praha 10 vydala informační materiály, které jsou distribuovány veřejnosti přes informační kanceláře úřadu nebo akce městské části:

  • Třídíme na Desítce – bulletin o odpovědném přístupu k domácím odpadům nejen na Desítce,
  • Jak na podnikatelský odpad (nejen) v Praze 10,
  • Bioodpad do lesa nepatří – Kam s bioodpadem v Praze 10,
  • Mapa životního prostředí Prahy 10 (vyznačení stanovišť tříděného sběru, sběrné dvory, souhrnné informace o nakládání s odpadem apod.).

Vlastníkům bytových domů je v rámci odpadového systému města nabízena možnost bezplatného zřízení domovních stanovišť tříděného odpadu. Sběrné nádoby jsou určeny jen pro obyvatele příslušného bytového objektu a jejich bezprostřední dostupnost zvyšuje podíl tříděného odpadu.

Každoročně je navyšována sběrná kapacita venkovních nádob na tříděný odpad a jsou přistavovány nádoby nové, např. v r. 2020 přibylo 41 nádob na kovové obaly.

Městská část zajistila pro své obyvatelé 700 ks zahradních kompostérů, které byly distribuovány v letech 2015–2017.

Obyvatelé MČ Praha 10 se mohou zapojit do dotačního řízení “Oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy”.

Děti se v mateřských (23 MŠ) i základních školách (13 ZŠ) účastní programů se zaměřením na třídění odpadů ve spolupráci s různými organizacemi, jednotlivé školy dbají na osvětu v této oblasti a třídění odpadů se stává běžnou součástí života. 

Občané se mohou účastnit každoroční akce Den Země, která se koná na mnohých místech v Praze 10 s finanční podporou městské části.

Na Úřadě MČ Praha 10 jsou umístěny nádoby na rostlinný odpad, papír, plast a hliník.

MČ Praha 10 se jako první městská část zapojila v roce 2019 do kampaně “Dost bylo plastu. Tisková zpráva na webu MČ Praha 10

Zároveň motivuje občany ke správnému třídění v oblasti plastů zapojením do kampaně “Sešlápni to!

V dubnu a květnu 2021 uspořádala MČ Praha 10 komplexní osvětovou akci “Duben bez odpadů” a v souvislosti s tím vydala svou “bezodpadovou brožuru“.

Jsou vydávána tzv. Desatera Desítky na téma: hygiena, třídění, jak v horkých dnech, jak s autovraky, jak šetřit s vodou a elektřinou.

Ve všech ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 10 se třídí odpad. ZŠ Břečťanová a ZŠ Nad Vodovodem jsou zapojeny do projektu EkoškolaZŠ Nad Vodovodem získala v roce 2010 titul Ekoškola a titul již potřetí obhájili v letošním školním roce. ZŠ Brigádníků podporuje recyklování v rámci Recyklohraní a Papír za papír. MŠ Bajkalská je součástí sítě Zelená škola, která spočívá v recyklaci elektroodpadu, kterou zaštiťuje firma Rema.

MŠ Benešovská podporuje v rámci zapojení do projektu Recyklohraní třídění odpadu a v rámci projektu Ekoškola dbá na úsporu energií. V rámci udržitelného rozvoje se někteří pedagogové škol vzdělávali. Zaměření školního vzdělávacího programu je na zmírnění negativních projevů dosavadního vývoje lidské společnosti.

MŠ Troilova třídí kromě běžných surovin i elektroodpad. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí se zapojila do projektu v oblasti ekologie a environmentálního vzdělávání. Škola zajišťuje i vzdělávání v rámci polytechnické výchovy.

MŠ Zvonková zprostředkovává dětem výukové programy Ekocentra Podhoubí, zapojuje se do Vánoční sbírky pro opuštěná zvířátka z útulků a do charitativní sbírky Fondu Sidus. Zřizované školy a školské zařízení respektují ekologické principy, v rámci své činnosti zpravidla realizují aktivity v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje.