2.2.7 Další indikátory k tématu

Odstraňování invazních rostlin je v rámci správy svěřených ploch městské zeleně zajišťováno průběžně při běžných údržbových činnostech, alespoň 3 x za vegetační období – zejména u vzrostlejších druhů se jedná o nálety akátu, křídlatky či pajasanu. V travnatých plochách pak jde o ječmen myší, jehož výskyt lze potlačit včasnou sečí. MČ Praha 10 stanovuje pro údržbu zeleně – plán sekání trávy. V roce 2019 z důvodu velkého sucha dbala na Metodické doporučení Magistrátu hl. m. Praha.

I přesto se ukázalo pro Odbor životního prostředí MČ Praha 10 jako velmi obtížné – byť i odhadem – určit, na jaké ploše se invazní druhy rostlin v rámci městské části vyskytují. S jistotou lze však říci, že se jedná v první řadě o plochy podél koridorů šíření – vodních toků a dopravních komunikací (silnice, železnice). Odborným odhadem MČ invazní rostliny převažují na cca 0,9 ha rozlohy MČ Praha 10.

Pro tento nedostatek dat a pro potřeby tohoto auditu si tedy nechala naše městská část zpracovat odbornou expertizu výskytu invazních druhů rostlin na MČ Praha 10 od Botanického ústavu AV ČR. Z materiálu zpracovaného RNDr. Jiřím Sádlem, CSc. vyplývá, že na území MČ Praha 10 se vyskytuje 22 z celkového počtu 31 druhů z tzv. černém seznamu ČR. Nejvyšších hodnot dosahují Robinia, Ailanthus, Prunus cerasifera a Solidago canadensis (22-25), vysoké hodnoty mají také Acer negundo, Populus x canadensis, Parthenocissus inserta,  Symphyotrichum spp. a Senecio inaequidens (17-19). Ekologické riziko je nejvyšší pro Ambrosia, Heracleum mantegazzianum a Senecio inaequidens. Dále bylo v řešeném území zaznamenáno 52 druhů šedého seznamu.

Závěr odborného posudku, který zpracoval v roce 2020 zpracoval RNDr. Jiřího Sádlo, CSc. z Botanického ústavu AVČR pro MČ Praha 10:

Černý seznam pro ČR obsahuje 31 druhů. Z nich se na území Prahy 10 vyskytuje 22 ve zplanělých populacích. Zplanělý výskyt dalších tří druhů je nepravděpodobný ze stanovištních důvodů. U šesti druhů je výskyt možný, ale nebyl potvrzen.

            Hojnost výskytu lze zhruba odhadnout sečtením číselných hodnot pro hojnost výskytu na jednotlivých biotopech.  Pak nejvyšší hodnoty má Robinia, Ailanthus, Prunus cerasifera a Solidago canadensis (22-25), vysoké hodnoty mají také _Acer negundo, Populus x canadensis, Parthenocissus inserta,  Symphyotrichum spp. a Senecio inaequidens_ (17-19).    

            Ekologické riziko je nejvyšší pro Ambrosia, Heracleum mantegazzianum a _Senecio inaequidens. _Dále bylo v řešeném území zaznamenáno 52 druhů šedého seznamu. 

Důležité lokální východisko pro hodnocení rostlinných invazí je, že Praha 10 zahrnuje kromě zástavby jen městskou přírodu bez přírodních celků. Ryze kulturní a vysoce ruderální jsou zde i lesy a louky. V takové situaci je lépe přiznat určitou poztiovní ekologickou roli i invazním druhům jako je akát nebo zlatobýly. Je naprostou iluzí, že když z městské přírody odstraníme nepůvodní druhy, biodiverzita těch původních se doplní a zlepší. Lépe je tyto druhy integrovat do péče o zeleň a počítat s nimi jako se standardní složkou místní vegetace.

Celý odborný posudek uvádíme jako přílohu.