2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Hlavním nástrojem je připomínkování tvorby územního plánu a zejména záměrů jednotlivých investorů/vlastníků pozemků. Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu.

Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 až 2020, které se realizovaly, realizují, nebo jsou v přípravných fází stavby zatím s pozitivním průběhem lze říci, že 28,15 ha nově realizovaných staveb se nachází na plochách transformačních, zanedbaných, na brownfieldech či prolukách a 2,96 ha nových staveb na přírodně cennějších plochách jako lesy, louky či pole. Mezi pozitivní příklady využití proluky patří např. projekt Portugalia – Rezidence Bohdalecká (Bohdalecká Project Development), do přírodně cennějších lokalit pak zasahuje např. projekt Na hvězdárně Třebešín. Tzn. 9,5 % rozlohy projektů je postaveno spíše na nevhodných plochách a 90,5 % na vhodných.

IPR eviduje tzv. transformační plochy, kde se předpokládá změna funkce. V roce 2015 činila jejich rozloha na území MČ Prahy 10  2,07 km2 a v roce 2020 taktéž 2,07 km2.

Mezi příklady spadající do transformačních ploch patří např. oblast Bohdalec-Slatiny (zhotovena urbanistická studie), Průmyslová zóna Malešice či Hagibor. Na těchto plochách se o dalším rozvoji uvažuje nebo již je realizován.