2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů na území městské části?

Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 10 stagnuje či mírně klesá. To dokládá i přiložená tabulka ploch parků, sadů a lesoparků (v km2) dle datové vrstvy “současný stav využití území”. K poklesu či stagnaci dochází privatizací/prodejem domovního fondu a navazujících ploch zeleně. Pro tuto oblast (a ne jen pro ní) je zpracován „Generel veřejných prostranství“ jako strategický koncepční dokument. Nyní se zpracovávají dílčí generely na menší lokality. Mezi výstupy též patří i určení ploch, kde musí být zachována městská zeleň a je tak neprodejná. V poslední době došlo ke kultivaci prostor před OC Cíl, dále je plánována např. revitalizace předprostoru parku Grébovka v Rybalkově ulici.

Využití území / rok2014201620182020
Sady0.170.170.150.15
Parky2.202.222.222.21
Lesoparky0.090.090.090.09