2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?

V rámci ploch MČ Praha 10 je již dlouhodobě přistupováno k výměně povrchů zejména parkových chodníků z asfaltu na plochy ze zámkové dlažby, která je pro vodu propustnější. V rámci ucelených rekonstrukcí parků jsou realizována opatření pro retenci dešťových srážek. Příklady:

V roce 2021 v rámci revitalizace ploch zeleně došlo k vybudování zasakovacích boxů v parku Rybalkova,

Příkladem připravovaného projektu je rekonstrukce severní části parku Solidarita, která má aktuálně vydané společné povolení od stavebního úřadu. Zde bude řešen odvod dešťové vody prostřednictvím podzemní zasakovací galerie. V rámci dílčích úprav svažitých parkových ploch je počítáno s realizací zasakovacích průlehů.

Městská část se obecně snaží při realizaci nových staveb na správním území podporovat projekty šetrné k hospodaření s vodou. Příkladem je příprava záměru bytového domu při ulici K Chaloupkám, který počítá s využíváním tzv. šedé vody.