10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části?

MČ Praha 10 prozatím nerealizuje měření ani výpočet emisí CO2.

Problematika kvality ovzduší a množství výskytu a produkce skleníkových plynů je řešena v rámci hl. m. Prahy. V období mezi roky 2001 a 2017 emise oscilují v rozmezí 7,3 až 9,2 mil. t CO2 ekv. Po přepočtu na obyvatele se emise pohybují na úrovni přibližně 5,9 až 7,4 t CO2 ekv. V roce 2017 byly emise 6,47 t CO2 ekv. na obyvatele. Pokles emisí pozorovatelný mezi lety 2010 až 2014 se zastavil a v letech 2015 i 2016 došlo k nárůstu emisí, který se nakonec v roce 2017 zastavil. Největším podílem v roce 2017 přispěly emise z výroby elektřiny (37 %.), dále emise z dopravy (26 %), ze spalování zemního plynu (23 %) a z výroby dálkově dodávaného tepla (9 %). Nejvýznamnější vliv má pokles emisí z výroby elektřiny spotřebované v Praze.

Vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 %. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září 2020.

Magistrát připravuje například výstavbu bioplynové stanice, podporu elektromobility, zavedení mýta pro vjezd do centra, lepší zpracování a energetické využití odpadu nebo lepší využití energie v budovách.

V průběhu května 2019 byl na odbory životního prostředí všech 57 městských částí rozeslán dotazník, týkající se aktuální potřeby řešení adaptačních opatření na změnu klimatu.

Hl. m. Praha zvažuje v rámci připravovaného Implementačního plánu k Adaptační strategii hl. m. Prahy na roky 2020–2024 dotační titul motivující městské části zapojit se do podpory plánů Adaptační strategie.

ČR se aktuálně nachází na 18. místě v produkci tun CO2 na jednoho obyvatele a hodnota činí 10,2. Čtyři největší znečišťovatelé jsou zodpovědní za polovinu veškerého objemu skleníkových plynů. A první patnáctka pak za tři čtvrtiny celkových světových emisí CO2.

V dopravě vzniká téměř 30 % všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na nich podílí ze 72 %. Unie si proto nastavila cíl omezit produkci CO2 v dopravě do roku 2050 o 60 % (vůči úrovni emisí v roce 1990). Je to důležitá součást snahy snížit emise skleníkových plynů.

Emisní limity pro nová osobní auta mají klesnout o 37,5 % a u dodávek o 31 % do roku 2030. Dne 18. dubna schválili poslanci také návrh na snížení emisí CO2 z nových nákladních vozidel o 30% do roku 2030 ve srovnání s emisními úrovněmi roku 2019.