1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

MČ Praha 10 nemá zpracovaný vlastní Plán opatření proti suchu, protože se tato otázka řeší na úrovni hl. m. Prahy. Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy vypracoval ve spolupráci s projektem Urban Adapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Rada hl. m. Prahy schválila v červenci 2017 Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Jde o první krok v přípravě města na probíhající změnu klimatu, kdy se její negativní důsledky v městském prostředí projevují ještě více než v otevřené krajině. Adaptační strategie je zaměřena hlavně na zachování vodních, půdních a biologických složek městské krajiny a zachování ekosystémů, přispívajících k prevenci negativních jevů.

Na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje příprava Implementačního plánu hl. m. Prahy, ve kterém budou podrobněji rozpracovány kroky vedoucí k implementaci jednotlivých dílčích opatření ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.

V návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu zpracovala v roce 2020 městská část seznam projektů, které v této oblasti plánuje realizovat. Jedná se jak o projekty směřující k zadržování vody v krajině prostřednictvím technických opatření, tak projekty pro rozšíření vzrostlé zeleně až po osvětové aktivity v této oblasti.

Celý seznam projektů najdete v přílohách.

Samotná KHA dohlíží na aplikaci prvků opatření proti klimatickým změnám při návrhu veřejných prostranství investovaných MČ -– např. zelená střecha, prospustná dlažba.