1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření?

MČ Praha 10 má zpracován Povodňový plán, který obsahuje způsoby zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsoby zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochranu objektů, přípravu a organizaci záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovení směrodatných limitů povodňové aktivity.

Aktuálně byl zpracováván digitální povodňový plán MČ Praha 10. Ten byl financován z Operačního programu životní prostředí 2014–2020 a ze zdrojů hl. m. Prahy. 

Ve skladech Úřadu MČ Praha 10 je k dispozici 2000 kusů pytlů na písek a 2 kusy násypek na pytle, lopaty. Na území městské části jsou dále k dispozici 3 vodočetné (limnigrafické) latě ve vlastnictví MČ Praha 10.

Každoročně probíhají povodňové prohlídky na tocích na území MČ Praha 10. Každoročně probíhá cvičení „Botič“, které ověřuje prostup informace o povodni po toku (od středních Čech až po ústí s Vltavou).