1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?

Obnovu technického vybavení města neprovádí MČ Praha 10, ale hl. m. Praha pomocí svých organizací. Obecně lze říci, že úpravy jsou prováděny nekoordinovaně (slovy Technické správy komunikací: „… pokud možno bez vědomí samosprávy městské části a Institutu plánování a rozvoje …“) a mnohdy velmi komplikovaně, bez ohledu na další aktéry v území, případně na možné možnosti zlepšení před/po. Často dochází úpravami ke zhoršení výsledného stavu, např. zásahy správců sítí do povrchů komunikací a chodníků a jejich následná nekvalitní oprava.

MČ Praha 10 přistupuje ke svému mobiliáři systematicky, kdy dochází k jeho průběžné obměně se snahou o zvyšování jeho kvality a odrazu identity místa.

V rámci péče o veřejný prostor MČ Praha 10 provádí údržbu zeleně. Historicky fungoval na území MČ Praha 10 též tzv. Chodníkový program, v rámci něhož byly obnovovány povrchy chodníků na území městské části.

MČ Praha 10 nemá ve správě účelové komunikace a chodníky, ty jsou ve správě Technické správy komunikací Praha. Inženýrské sítě mají ve správě příslušní správci, MČ Praha 10 není správcem sítí. MČ však jakožto účastník řízení má možnost uplatnit námitky v územním řízení týkajících se sítí TI a v případě kolize se zájmy MČ jsou námitky také uplatňovány.

Požadavky na obnovu uličních stromořadí Odbor životního prostředí coby dotčený orgán státní správy na poli ochrany ŽP. Kancelář hlavního architekta požadavky na obnovu či vznik uličních stromořadí uplatňuje v rámci konzultací daných záměrů. V poslední řadě je možnost uplatnění námitek či odvolání v samotném povolovacím procesu.