1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?

Funkční diferenciace využití území je nastavena dle platného ÚP SÚ HMP. Možnost ovlivnění této diferenciace je tak při projednávání změn ÚP SÚ HMP či při návrhu nového územního plánu. V obou případech je MČ Praha 10 vždy aktivním účastníkem všech fází projednávání. V rámci prvního kola připomínkování Metropolitního plánu podala MČ Praha 10 více než 50 jednotlivých připomínek k jeho návrhu. Uplatněné připomínky městské části jsou k nahlédnutí na webových stránkách „Veřejné prostory Prahy 10“, v sekci Metropolitní plán.

Dlouhodobá strategie podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem koncepčního dokumentu nazvaného Generel veřejných prostranství Prahy 10. Čistopis generelu byl schválen orgány Městské části Praha 10 (usnesení RMČ č. 276 ze dne 6. 4. 2017, usnesení ZMČ č. 16/20/2017 ze dne 12. 6. 2017) a stal se tak závazným koncepčním a strategickým dokumentem pro rozhodování samosprávy v oblasti nakládání s veřejnými prostranstvími na Praze 10. Na výše uvedený dokument navázala MČ Praha 10 zpracováním Dílčích Generelů veřejných prostranství. V současnosti jsou dokončeny dGVP Nové Vršovice, Strašnice a Staré Záběhlice.

Jako další významný koncepční dokument, který se zabývá fenoménem vodního toku Botiče a k němu přilehlých veřejných prostranství, je možné zmínit v roce 2018 dopracovanou urbanistickou studii Botič. Tato urbanistická studie nabízí vizi rozvoje koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu přirozeného vztahu města a toku samotného. Zabývá se především architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální lineární prostupnost podél toku a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí.

V roce 2014 byla zahájena systematická péče o veřejný prostor sídliště Solidarita v první fázi zpracováním architektonické studie veřejných prostor sídliště, která stanovuje celkovou koncepci budoucích úprav veřejného prostoru lokality. Studie řeší zejména hierarchii a typologii veřejných prostranství, hledá principy materiálového řešení povrchů, dopravy v klidu a situování kontejnerů pro tříděný odpad. Prioritou studie je celkové zkvalitnění prostorů řešeného území z hlediska funkčního, estetického a bezpečnostního se zaměřením na zpřehlednění veřejných prostor a posílení významu ploch centrálního charakteru.

Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield-Strašnice (2019) obsahuje kompletní návrh uličních sítě, coby veřejných prostranství předmětné lokality včetně vazeb v rámci širších vztahů v území. Stejně tak jsou zde navrženy konkrétní pozice objektů/ploch sloužících veřejné/občanské vybavenosti. Tato studie byla v září 2021 oceněna titulem URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021.

MČ Praha 10 si také nechala zpracovat sociodemografickou studii s návrhovým horizontem do roku 2040, s těmito daty pracujeme při ověřování požadavků na výstavby objektů veřejného vybavení atd.