1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?

Zprávy z přezkoumání QMS

V rámci řízení kvality jsou úřadem každoročně zpracovávané zprávy z přezkoumání QMS, ve kterých se vyhodnocuje oblast zlepšování služeb i orientace úřadu na občany. Jsou stanovovány cíle jednotlivých odborů. Úkoly a cíle jsou následně vyhodnoceny.

Účast občanů na komunitním plánování sociálních a návazných služeb

Již od roku 2004 realizuje MČ Praha 10 tzv. proces komunitního plánování sociálních služeb. V rámci tohoto plánování se pravidelně scházejí občané Prahy 10, poskytovatelé sociálních a návazných služeb a zástupci MČ Praha 10 na schůzkách pracovních skupin, které se zabývají sociální problematikou. I v roce 2018 se scházely pracovní skupiny komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10:

  • rodina, děti a mládež,
  • senioři,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Občané se takto mohou přímo podílet na tvorbě strategických materiálů v sociální oblasti; vyjadřují se k problematice sociálních a návazných služeb, setkávají se s poskytovateli služeb a s představiteli MČ Praha 10. V rámci komunitního plánování působí čtyři pracovní skupiny a koordinační skupina. Uvedené struktury se scházely i v roce 2019 a pokračovaly v naplňování priorit schválených strategických dokumentů v sociální oblasti. V roce 2019 byly zahájeny činnosti na přípravě Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období od roku 2021. Konkrétně se jednalo o zpracování přehledu poskytovaných sociálních a návazných služeb občanům MČ Praha 10 a přehledu finančních toků MČ Praha 10 do sociální oblasti. Občané se takto mohou přímo podílet na tvorbě strategických materiálů v sociální oblasti; vyjadřují se k problematice sociálních a návazných služeb, setkávají se s poskytovateli služeb a s představiteli MČ Praha 10.

Poskytování služeb – „Pojízdný úřad“

V rámci projektu „Pojízdný úřad“ úřad zajistil ověřování podpisu (legalizace) v bytě nebo ve zdravotnickém zařízení u 280 klientů. Referát občanských průkazů v roce 2018 v rámci tohoto projektu provedl 261 náběrů občanských průkazů a 347 výdejů občanských průkazů u klientů v bytě, zdravotnickém či sociálním zařízení. Projekt bude pokračovat i v příštích letech. V roce 2019 bylo provedeno v rámci projektu „Pojízdný úřad“ ověřování podpisu (legalizace) v bytě nebo ve zdravotnickém zařízení u 352 klientů. Referát občanských průkazů v roce 2019 v rámci tohoto projektu provedl 221 náběrů občanských průkazů a 341 výdejů občanských průkazů u klientů v bytě, zdravotnickém či sociálním zařízení. V projektu „Pojízdného úřadu“, chceme i v budoucím období nadále pokračovat, neboť tímto projektem uskutečňuje veřejná správa důležité a kvalitní služby pro občany Prahy 10. V porovnání s loňským rokem je zájem občanů o tuto službu přibližně stejný. O služby poskytované v rámci projektu „Pojízdného úřadu“, který vytváří podporu pro seniorní občany Prahy 10 a držitele průkazů ZTP a ZTP/P, je stálý a vyvážený zájem. Služba „pojízdný úřad“ je ze strany občanů MČ Praha 10 velice kladně hodnocen.

Cestovní doklady – vyzvednutí

Služba občanům, kteří si požádali o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, nechat se informovat formou SMS nebo e-mailu o tom, že jejich cestovní pas je připraven k vyzvednutí na pracovišti referátu cestovních dokladů. Občané jsou formou SMS a e-mailu informováni o možném předání cestovního pasu, vydaní ve zkrácené lhůtě se tak uspíší.

V roce 2018 bylo oddělením osobních dokladů a evidence obyvatel MČ Praha 10 předáno celkem 8 211 cestovních dokladů (CD) z tohoto počtu, 7 842 obyčejných CD a 369 CD ve zkrácené lhůtě. Dětem do 15 let bylo vydáno 2 390 CD.

I v roce 2019 pracoviště cestovních dokladů nabízelo občanům, kteří si požádali o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, nechat se informovat formou SMS nebo e mailu o tom, že jejich cestovní pas je připraven k vyzvednutí na pracovišti referátu cestovních dokladů. Občané byli formou SMS a e mailu informováni o možném předání cestovního pasu, vydaní ve zkrácené lhůtě se tak uspíšilo. V roce 2019 bylo oddělením cestovních dokladů MČ Praha 10 předáno celkem 7 703 CD z tohoto počtu, 7 293 obyčejných CD a 410 CD ve zkrácené lhůtě. Dětem do 15 let bylo vydáno 2 208 CD. Celkem na správních poplatkách se vybralo 4 245 100,- Kč, v 1 105 případech byla provedena platba pomocí terminálu.

Doprava pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany

Úřad do roku 2019 provozoval dopravu pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Služba byla určená zejména držitelům průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10. Tato bezplatná služba dopravy se poskytovala občanům se sníženou schopností mobility a orientace k návštěvě lékaře, školy, zaměstnání nebo Úřadu MČ Praha 10. Služba zahrnovala jednorázovou možnost přepravy a asistenci při nástupu do vozu a výstupu z něj a je zajišťována každý všední den, od 7:30 hod do 15:00 hod. V roce 2018 byl zajišťován nadále také provoz „pojízdného úřadu“. Za rok 2018 bylo celkem přepraveno 4 988 osob, uskutečněno 8 035 jízd a ujeto 56 0277 km. Za rok 2017 bylo celkem přepraveno 5 677 osob, uskutečněno 9 901 jízd a ujeto 62 4100 km. Za rok 2016 bylo celkem přepraveno 5 329 osob, uskutečněno 10 272 jízd a ujeto 58 3566 km. V roce 2019 byla tato služba omezena z ekonomických důvodů omezena a bude postupně nahrazována externími partnery.

Poskytování služeb občanům Prahy 10 v rámci Informační kanceláře

Pracovníci Úřadu MČ Praha 10 poskytují občanům informace jak telefonické, tak osobní, vydávají výpisy z Czech Pointu – z rejstříku trestů, bodového hodnocení osob, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, seznamu kvalifikovaných dodavatelů, základních registrů, výpisy o využití registrů, přijímají žádosti o zřízení datových schránek, vyřizují žádosti o nové přístupové údaje do datových schránek, provádějí konverze dokumentů, jak z listinné podoby do elektronické, tak naopak. V rámci Czech Správa věcí veřejných 23/448 Point Office poskytují výpisy a konverze pro interní potřeby úřadu zdarma. Pracovnice informační kanceláře zajišťují provoz call centra – přepojují telefonické dotazy na jednotlivé pracovníky a úředníky úřadu, zodpovídají telefonické dotazy, obsluhují chat a e-mailové dotazy.

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Písemné (e-mail) žádosti2013201420152016201720182019
počet podaných žádostí o informace15115415112511110994
počet podaných odvolání proti rozhodnutí1241216251
opis podstatných částí každého rozsudku soudu0210000
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona0000000
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: – vydaná rozhodnutí o odmítnutí a částečném odmítnutí28485466505044

Diskuzní fórum Prahy 10

Diskuzní fórum je rozděleno na 12 tematických okruhů s 47 dotazy a 160 odpověďmi (rok 2018).

Live chat – další způsob komunikace s občany

Tuto službu provozuje Úřad MČ Praha 10 na svých webových stránkách pro vyřizování online dotazů pomocí operátorů.