1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

V roce 2019 zpracovala RMČ Praha 10 programové priority pro celé volební období 2018-2022 formou projektových listů, byla posílena struktura úřadu zřízením nového oddělení – oddělení strategického rozvoje a participace pod Kanceláří starostky a byly učiněny kroky k zavedení projektovému řízení strategických projektů vázaných na strategické cíle.

V prosinci 2020 schválilo ZMČ Praha 10 první Akční plán na rok 2021, který naplňuje cíle “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” Akční plán 2021 je provázaný s rozpočtem MČ Praha 10 na rok 2021. Všechny projekty Akčního plánu jsou projektově řízeny v programu Kanboard.

Strategický plán obsahuje také cíle, které naplňují platné koncepce MČ, např. Koncepce kultury, sportu, školství. Vyhodnocování plnění koncepcí bude realizováno vyhodnocením plnění Akčního plánu 2021.

Některé dílčí koncepce jsou realizovány pomocí Akčních plánů, např. Komunitní plán sociálních a návazných služeb nebo Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 10.