Výstupy ze setkání: Generel veřejného prostranství pro Staré Záběhlice

(4. 12. 2019) V úterý 3. prosince 2019 jsme se společně s architekty a urbanisty setkali v ZŠ Břečťanová, kde jsme sbírali podněty k území Starých Záběhlic. Ptali jsme se na to, jakým způsobem území využívají místní, kde to mají rádi, kde vidí problémy a potenciál rozvoje. Na Generelu veřejného prostranství nyní pracují UNIT architekti, na vše dohlíží oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10. Vyhotovení dílčího generelu předpokládáme během měsíce srpna 2020.

Toto analytické plánovací setkání s veřejností si kladlo za cíl získat důležité lokální podněty od obyvatel řešené lokality. Účastníkům setkání byl v rámci večera představen projekt Generelu veřejného prostranství i jeho dílčích částí. V rámci prezentace byl vysvětlen význam generelu, jeho funkce a vztah k ostatním územně-plánovacím dokumentům.

Samotný sběr podnětů proběhl následně formou diskuze v menších skupinkách účastníků nad mapou, do které byly zaznamenány podněty spojené s užíváním území. Cílem bylo získat názor obyvatel, jak svou lokalitu vnímají a užívají.

Konkrétními tématy setkání se tak pro komplikovanou situaci Starých Záběhlic staly: jednotlivé lokality a jejich hlavní veřejná prostranství, parky a rekreace v území, pohyb obyvatel v rámci lokality, prostupnost, problematika parkování, bezpečnost a stav veřejných prostranství, náplň veřejného prostoru a vnímání komunity v rámci sousedství. Ptali jsme se i na zájem obyvatel aktivně se podílet na proměně svého okolí.

Záznam zapojení veřejnosti v rámci analytické fáze projektu: Dílčí generel Staré Záběhlice (3. 12. 2019).

Více o Generelu veřejných prostranství zde.

Více o plánování území městské části se dočtete na www.verejneprostory.cz.