Výsledky dotazníkového průzkumu v Malešicích

(20. 12. 2019) Zjišťovali jsme, jak tráví volný čas obyvatelé a pravidelní návštěvníci Malešic. Jaké kulturní a společenské akce nebo aktivity pro děti v Malešicích postrádají? A co by se mohlo odehrávat v nevyužitém objektu Malešického zámku? Seznamte se s výsledky dotazníkového průzkumu.


Komentář autora k výsledkům průzkumu

Sběr dat probíhal ve spolupráci s malešickými spolky zapojenými do iniciativy Canevalle a
místními základními školami ZŠ Hostýnská, ŽŠ Nad Vodovodem. Možnosti týkající se využití zámku byly vytvořeny na základě výsledků proběhlých participativních aktivit a workshopů na školách. Z tohoto hlediska lze průzkum považovat za ověřovací anketu.
Zpracovatel nepřistoupil ke kvótnímu výběru respondentů, protože cílem průzkumu nebylo zaznamenat názor reprezentativního vzorku obyvatel Malešic na možné budoucí využití objektu zámku. Tento způsob sestavení vzorku respondentů by postrádal smysl v situaci, kdy o existenci zámku naprostá většina současných Malešic buď vůbec neví, nebo si jej spojuje s nedávnou historií, kdy byl sídlem Státního statku Praha, nikoliv kulturní památkou přístupnou veřejnosti. Proto se průzkum zaměřil především na aktivní občany, kteří sledují činnost místních spolků, ať již prostřednictvím sociálních sítí, jejich webových stránek nebo tištěných letáků s kalendářem malešických komunitních akcí. Těmito občany nemuseli být nutně rezidenti Malešic. Zajímal nás i názor respondentů, kteří v Malešicích nebydlí, ale často je navštěvují a mají k nim vztah.
Jsme si vědomi obvykle nízké účasti starších ročníků v online průzkumech. Ani tento
průzkum nebyl výjimkou. Online verzi dotazníku vyplnilo pouze šest respondentů nad 65 let.
Proto jsme ve spolupráci s proškolenými místními dobrovolníky sebrali dalších 35 dotazníků tištěných mezi obyvateli a pravidelnými návštěvníky Malešic z této věkové kategorie, a dalších osm od respondentů věkové kategorie 60 – 64 let.
Významnou část respondentů (24 %) představují žáci ZŠ Hostýnská a ZŠ Nad Vodovodem reprezentující kategorii do 15 let. Ti také tvoří naprostou většinu respondentů se základním vzděláním, včetně základního vzdělání nedokončeného. Naopak poměrně vysoký podíl respondentů s vysokoškolským vzděláním (39 %) odpovídá zkušenosti, že občané s vysokoškolským vzděláním se online průzkumů účastní v průměru častěji než lidé s nižším vzděláním.

Příloha:
Prezentace (PDF, 575 KB)

Za zpracovatelský tým dialog architekti s. r. o.
Mgr. Martin Veselý, PhD.