Druhé setkání pracovní skupiny Bezpečně do ZŠ Solidarita

Městská část Praha 10 podporuje iniciativy škol ve zlepšování pěší mobility a zvyšování bezpečnosti dětí při cestě do školy. Proto uvítala přihlášení ZŠ Solidarity do programu Bezpečné cesty do školy, který má za cíl zapojit žáky školy a jejich rodiče do mapování cest do/ze školy a vytipovat nebezpečná místa. Program koordinuje spolek Pěšky městem, který spolupracuje s dopravním projektantem Ing. Květoslavem Syrovým. Ten na základě výstupů z mapování připravil návrh pro změny v okolí školy, aby se zvýšila bezpečnost dětí, které se v okolí školy pohybují. Vedení ZŠ Solidarita vytvořilo pracovní skupinu a její druhé setkání se uskutečnilo 21. 11. 2022.

Setkání proběhlo za účasti vedení ZŠ Solidarita a některých zástupců i z řad rodičů, pracovníků odborů dopravy, životního prostředí a kanceláře hlavního architekta ÚMČ Praha 10. Přítomni byli i zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, Technické správy komunikací Praha, Policie ČR a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Byly prezentovány výstupy komplexního mapování dopravní situace okolí školy včetně návrhů na úpravu deseti klíčových míst, které žáci, rodiče a učitelé identifikovali jako problematické. Následovala diskuse mezi všemi aktéry, kteří mají správu dotčených území na starosti. Byly naplánovány další kroky k realizaci programu tak, aby zlepšili dopravní situaci v okolí školy.

Za organizaci setkání a celého projektu děkujeme ZŠ Solidaritě a spolku Pěšky městem.