Bezpečně do ZŠ Solidarita

Městská část Praha 10 podporuje iniciativy škol ve zlepšování pěší mobility a zvyšování bezpečnosti dětí při cestě do školy. Proto uvítala přihlášení ZŠ Solidarity do programu Bezpečné cesty do školy, který má za cíl zapojit žáky školy a jejich rodiče do mapování cest do/ze školy a vytipovat nebezpečná místa. Program koordinuje spolek Pěšky městem, který spolupracuje s dopravním projektantem. Ten na základě výstupů z mapování připraví návrh pro změny v okolí školy, aby se dětem chodilo bezpečně. Vedení ZŠ Solidarita vytvořilo pracovní skupinu a její první setkání se uskutečnilo 17. 5. 2022 na půdě školy ve Strašnicích. 

Setkání proběhlo za účasti vedení ZŠ Solidarita a některých zástupců i z řad rodičů, starostky MČ Praha 10 Renaty Chmelové a místostarosty pro školství Davida Kašpara, pracovníků odborů dopravy, životního prostředí a kanceláře hlavního architekta ÚMČ Praha 10. Přítomni byli i zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, Technické správy komunikací Praha a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 

Žáci školy prezentovali výsledky mapování cest žáky, rodiči a učiteli a následovala diskuse mezi všemi aktéry, kteří mají správu dotčených území na starosti. Byly naplánovány další kroky k realizaci programu tak, aby reflektovaly závěry mapování a zlepšili dopravní situaci v okolí školy.

Za organizaci setkání a celého projektu děkujeme ZŠ Solidaritě a spolku Pěšky městem.