9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě?

Tuto oblast zajišťuje Policie ČR Krajské ředitelství hl. m. Prahy, oddělení prevence a Městská policie, a to hlavně na ZŠ zřizovaných městskou částí a v domovech důchodců. Nicméně MČ Praha 10 uspořádala dne 9. 6. 2019 za účasti všech složek “Den IZS”. Prezentoval se tam také BESIP a Červený kříž. Akce byla zaměřena také na mládež, kdy byl prováděn nácvik bezpečné jízdy na kolech atd. Na Odboru sociálním (OSO) je řešena až sekundární prevence (např. děti, OSPOD) a terciální (kurátoři pro dospělé, navrátilci z výkonu trestu atd.). V roce 2020 byla tato oblast značně poznamenána pandemickou situací v rámci COVID 19, vzhledem k tomu nebyl pořádán den IZS a proběhlo nepoměrně méně preventivních akci MP Praha.

Plánovaných akcí a přednášek MP na území MČ Praha 10 bylo v roce 2020: 648 Realizovaných jich bylo: 260 Nerealizovaných z důvodu protiepidemických opatření jich bylo: 388. U tzv. street akcí, jejichž cílem je přispět k prevenci kriminality nabídkou pozitivních alternativ využití volného času cílové skupině dětí a mládeže, došlo v roce 2020 k přesunu termínů plánovaných akcí. Zejména se jednalo o přesun jarních termínů na začátek školního roku. I přes nepříznivou situaci a omezení se podařilo realizovat tři akce a udržet kontakt s klienty z cílové skupiny dětí a mládeže.

Policejní akce plánování a pořádání policejních akcí bylo směřováno do míst, kde docházelo ke zvýšenému nápadu trestné činnosti a dále do oblastí s častějším výskytem osob bez trvalého přístřeší a s tím spojenému nárůstu kriminality. Průřezově lze konstatovat, že se jednalo o akce zaměřené na krádeže vloupáním do motorových vozidel, kapesní krádeže a krádeže prosté. Na základě místní znalosti probíhaly kontroly squatů, se zaměřením na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách. Tyto akce velkou měrou přispěly nejen ke snížení nápadu trestné činnosti evidované ve služebním obvodu, ale bylo při nich vypátráno nemalé množství osob hledaných českými i evropskými soudy, Policií ČR i osob, na které byl vydán příkaz k dodání do VTOS. Vnější služba OŘP Praha IV v roce 2020 provedla na svém území celkem 57 akcí. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu a to zejména v souvislosti s pandemii onemocnění COVID 19. Ve spolupráci s celokrajskými útvary KŘP – A, především s OSDP, OCP, PMJ a SPJ bylo celkem uskutečněno 6 velkých policejních opatření, do kterých byly zapojeny i mimorezortní subjekty, se kterými je dlouhodobá spolupráce na vysoké úrovni. Jedná se především o Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Celní správu, Živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce, Odbor dopravních agent, tým TAXI Městské policie hl. m. Prahy. SKPV OŘP Praha IV provedla 21 policejních akcí ke snížení kriminality, policisté služby kriminální policie a vyšetřování se podíleli na zajištění 31 bezpečnostních opatření a účastnili se na zajištění 12 politických, společenských a kulturních akcích.

V minulosti byla pořádána „Senior akademie“. V roce 2014 pořádán cyklus přednášek v rámci projektu „Bezpečná desítka“.

Daným tématem se také zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci).