4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotven v několika strategických dokumentech na úrovni hl. města Prahy – Plán udržitelné mobility

Cyklistická infrastruktura:

TSK, a.s. spravuje na území MČ Praha 10 celkem 183km vozovek, z nichž 12,9km obsahuje v současné době cyklo pruhy. Mimo tyto komunikace má TSK, a.s. navíce ve správě celkem 5,1 km cyklostezek a všechny jsou bezbariérové (omezení je dáno pouze formou dopravního značení). Jedná se tedy o 7,05 km/100km týkající se komunikací spravující TSK, a.s. na území MČ Praha 10. 

Intenzita cyklodopravy je měřena pouze v ulici Vršovická, v měsíci červnu 2020 projelo Vršovickou ulicí celkem 12 652 cyklistů, v roce 2019 celkem 10 009 cyklistů (Golemio.cz), data pro rok 2019 nejsou ve sledovaném měsíci dostupná. 

Důležitým projektem v oblasti cyklo infrastruktury je Drážní promenáda. MČ Praha 10 připravila studii, další projektové fáze zpracovává TSK, a.s.  

Budování cyklostezek

MČ Praha 10 v roce 2014 aktualizovala cyklogenerel, který se stal základem pro plánování a budování cyklistické infrastruktury. Na základě cyklogenerelu byly stabilizovány cyklistické trasy rozčleněné na páteřní, hlavní a doplňující hlavní trasy. Pražské cyklostezky lze nalézt na specializovaném portálu pro cyklisty na stránkách Technické správy komunikací Praha. V současné době (září 2020) vzniká na Odboru dopravy oddělení místní dopravy, které se bude daným tématům intenzivně věnovat. Do této doby se rozvoji cyklistiky na území Prahy 10 věnoval cyklokoordinátor. Od roku 2014 se podařila realizovat dílčí opatření ve spolupráci s TSK, Praha a.s. Komplexní naplňování opatření cyklogenerelu ale stále chybí. 

Dopravní značení na podporu cyklistické dopravy

Na jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd v obou směrech. Toto řešení lze použít jen v přehledných úsecích. Pro prostupnost cyklistů městem jsou však “cykloobousměrky” velmi důležitým dopravním opatřením. Praha 10 má na svém území pouze tři cykloobousměrky:

  • Pelyňková 759 m,

  • Heldova 265 m,
  • Dvouletky 67 m.

a to z důvodu katastrofální situace parkování a nesplnění požadovaných podmínek pro jejich schválení.

Infrastruktura pro pěší:

V rámci rozvoje veřejných prostranství městská část financuje již několik let tzv. „Chodníkový program“. Za dobu jeho fungování proběhla obnova chodníků ve více jak 60 ulicích nebo jejich částech.  Účelem oprav není zdaleka jen prostá výměna starého nevyhovujícího povrchu za nový. Cílem je též zvýšení bezpečnosti provozu především jeho pěších účastníků. Jedná se zejména o chodníky v blízkosti školských zařízení a všeobecně na všech místech se zvýšeným pohybem chodců. Toho bylo docíleno například zkrácením nevyhovujících dlouhých přechodů pro chodce, zlepšením rozhledových poměrů na přechodech provedením stavebních úprav, které zajistily ukončení parkování v dostatečném předstihu, výškovým oddělením parkujících vozidel při částečném stání na chodníku od prostoru pro chodce, nebo instalací antiparkovacích sloupků, zabraňujících stání na chodníku nebo před přechodem.

Dále byla v rámci oprav chodníků zajištěna bezbariérová úprava veškerých navazujících přechodů pro chodce, přechody byly vybaveny signálními a varovnými pásy pro umožnění samostatného pohybu slabozrakých a nevidomých občanů.

Kromě již zmíněných důvodů oprav má „Chodníkový program“ význam i z hlediska celkového zlepšení vzhledu veřejných prostranství. Plochy se stávají přehlednější a umožňují celkově lepší využití veřejného prostoru.

V Akčním plánu pro rok 2021 si MČ v kapitole “PRAHA 10 DOSTUPNÁ” stanovila za cíl “Prosazovat úpravy dopravně nebezpečných a rizikových míst”, a to se správcem komunikace – TSK.

Preference městské hromadné dopravy

Z hlediska preference městské hromadné dopravy jsou realizována prostorová i dopravně-organizační opatření. Podrobnější informace o rozsahu a dalším rozvoji preference městské hromadné dopravy v Praze lze nalézt na stránkách Pražské integrované dopravy a stránkách o upřednostňování vozidel městské hromadné dopravy v provozu.

Dopravní infrastrukturu buduje její vlastník, což v drtivé většině případů je hl. m. Praha, zastoupené jím zřízenou Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Děje se tak:

  • stanovením užití dopravního značení a zařízení (značení cyklotras, vyhrazené pruhy), které vydává příslušný správní úřad:
  • městská část pro místní komunikace II.–IV. třídy a veřejné účelové komunikace,
  • magistrát hl. m. Prahy pro místní komunikace I. třídy a veškerá světelná signalizační zařízení),
  • nebo na základě stavebního povolení pro stavební úpravu, rekonstrukci nebo výstavbu komunikace zcela nové.

Pouze některé drobnější infrastrukturní stavby realizuje městská část (chodníky v zeleni na svých pozemcích, v parcích, vyznačené cyklotrasy).