3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)

Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout. Postupně probíhá částečné nebo úplné zateplení objektů v majetku městské části. Plocha, kde byla provedena energetická opatření z prostředků MČ Praha 10 nebo z jiných dotačních titulů nebyla dosud spočítána. Energetická opatření z prostředků městské části jsou např.:

  • investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 8 mateřských škol Prahy 10, které byly podpořeny v období roku 2010–2015 z Operačního programu Životní prostředí,

  • rekonstrukce a zateplení objektu kulturního domu na Zahradním Městě v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2018 a 2019,
  • zahájení rekonstrukce pláště budovy Polikliniky Malešice v roce 2018, též podpořeno z Operačního programu Životní prostředí.

Počty zateplených objektů školských zařízení:

  • MŠ – celkem 30 objektů, z toho: MŠ U Vršovického nádraží – právě probíhá rekonstrukce, MŠ Bajkalská – demolice) – z 28 objektů zatepleno 21 objektů – tj. 75%
  • ZŠ – celkem 13 objektů – zatepleny jsou 2 objekty – tj. 15,4%

  • Seznam zateplených školských objektů MČ Praha 10