3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” má ve  strategickém cíli 3.2. “Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku” toto opatření: Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití.

Omezování tvorby odpadu a jeho další zpracování je jedním ze zásadních témat ochrany a zachování zdravého životního prostředí pro budoucí generace. Podporou bezobalového hospodářství, recyklací odpadů a projektů odpovědné spotřeby chceme chránit přírodní zdroje. Zavedením systému cirkulární ekonomiky chceme podpořit další využití odpadů.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy zabezpečuje Magistrát hl. m. Prahy. MČ Praha 10 si tento systém nastavuje a upravuje dle své potřeby, např. formou zajištění nových stanovišť tříděného sběru, rozšířením četnosti svozu konkrétních odpadových nádob či přistavením nádob na další odpadní komodity na zavedených stanovištích tříděného sběru. Veškeré požadavky musí být schváleny Magistrátem hl. m. Prahy.

Kromě základních tříděných položek, kterými jsou plasty, papíry, nápojové kartony a barevné sklo, je v Praze 10 možné využít i nádoby na čiré sklo, kovové obaly a drobné elektrospotřebiče. Na území MČ jsou k dispozici nádoby na vysloužilý textil, jehož sběr ovšem není součástí systému města a je zajišťován několika soukromými subjekty. Obyvatelé městské části si mohou objednat pro svou potřebu i nádoby na bioodpad, prozatím jako placenou službu. V srpnu 2019 MČ Praha 10 umístila na deset stanovišť nádoby na rostlinné oleje. Občané jsou informováni na webu MČ Praha 10.

V současné době je na Praze 10 celkem 276 veřejných stanovišť tříděného sběru a 33 tzv. domovních stanovišť tříděného sběru.

Možnosti pro oddělené shromažďování domácích odpadů se každoročně rozšiřují, např. se zvyšuje počet nádob na kovové obaly a průběžně dochází k úpravám četnosti svozu sběrných nádob. Městská část sleduje zaplněnost nádob a reaguje na aktuální požadavky pro rozšíření sběru odpadu. Městská část je aktivní i v problematice kompostování, tedy předcházení vzniku odpadu biologického charakteru. V minulosti byly obyvatelům MČ z dotace poskytnuty zahradní kompostéry a podobný projekt je připravován i pro období 2021/2022.

Problémem je každodenní znečišťování v okolí sběrných nádob tříděného odpadu volně odkládanými odpady a zneužívání nádob pro odkládání podnikatelského odpadu.

Městská část na svých stránkách mj. uveřejňuje mapu separovaného odpadu, seznam nádob pro sběr kovových obalů, seznam nádob na elektroodpad, seznam nádob na vysloužilý textil, harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů.

MČ vydává tzv. Desatera, v příloze je uvedeno k předcházení odpadů. Propagace je realizována převážně na FB MČ Praha 10.