2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?

Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) se v roce 2015 podílela doprava z 92 % a na celkových emisích oxidů dusíku ze 76 % (Stach et al. 2017, zdroj: Ročenka Praha – Výběr údajů z Elektronické zprávy 2015).

Podrobné údaje o znečištění ovzduší automobilovou dopravou na území hlavního města přináší Portál životního prostředí hl. m. Prahy, který sleduje celou řadu indikátorů, z nichž nejvýznamnějšími jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a polétavý prach PM10.

Použitá aplikace dělí typy emisí z mobilních zdrojů na emise měřené na křižovatkách, emise produkované liniovými zdroji a emise produkované speciálními zdroji (garáže, čerpací stanice). Ty následně mapuje a poskytuje k nim příslušné hodnoty sledovaných indikátorů znečištění. Z dostupných dat vyplývá, že hlavními zdroji emisí oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO) a polétavého prachu (PM10) jsou na území Prahy 10 následující zdroje:

  • Teplárna Malešice v ul. Teplárenská 1,
  • spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice) v ul. Průmyslová 615/32,
  • firma Mitas a.s. v ul. Švehlova 1900/3,
  • z liniových zdrojů – Jižní spojka.

MČ Praha 10 iniciovala veřejné projednání  v rámci procesu EIA k záměru rozšíření spalovny Malešice, se kterým nesouhlasí. Proto iniciovala veřejné projednání, kterého se účastnilo přes 200 občanů i starostů dotčených městských částí a přednesli své připomínky.