2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 10 pouze okrajové, a to z následujících důvodů:

  • Významná část území MČ Praha 10 je zásobována teplem ze soustavy Pražské teplárenské, a.s. Prakticky všechna katastrální území, která jsou součástí MČ Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, části k. ú. Vinohrady a části k. ú. Michle) jsou z dominantní či menši části tímto teplem zásobena.

  • Velká část území Městské části Praha 10 již byla plynofikována a drtivá většina domů, kam není zaveden ani plyn, ani nejsou zásobovány ze soustavy Pražské teplárenské a.s., používá k vytápění elektřinu nebo tepelná čerpadla.

  • Přesto je na území MČ Praha 10 ještě malé množství objektů (odhadem řádově desítky či nižší stovky) vytápěných pevnými palivy, a to především v části k. ú. Záběhlice, která nebyla plynofikována a pak v oblasti Slatin, kde jsou ale z důvodu stavební uzávěry především objekty pouze s číslem evidenčním, a to se odráží i na vybavenosti domácností zdrojem tepla. Plynofikována nebyla rovněž oblast v k. ú. Strašnice, jižně od ulice Rabakovská. I přesto, že počet objektů na území MČ Praha 10, vytápěných pevnými palivy je minimální, z důvodu významného přínosu těchto objektů ke znečišťování ovzduší v dané lokalitě, řeší pracovníci ochrany ovzduší tuto problematiku několikrát do roka (cca 3–6 případů).

  • MČ Praha 10 se zapojuje již od roku 1994 do programu Magistrátu hl. m. Prahy „Čistá energie Praha“, kdy žadatelům o změnu vytápění především z pevných paliv na ekologičtější způsoby vytápění anebo při výměně plynového kotle za účinnější podává informace, jak požádat o tuto dotaci. Za dobu působení tohoto dotačního programu bylo v MČ Praha 10 nahrazeno mnoho lokálních topenišť za ekologičtější zdroje, stejně tak došlo k náhradě plynových kotlů za účinnější. Rovněž orgán ochrany ovzduší nevydává kladná stanoviska k žádostem o umístění krbu na pevná paliva jako hlavního zdroje vytápění. Umístění krbu v objektu je povoleno za podmínky, že bude požíván pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení.
  • V programu zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech bylo během let 2018 a 2019 podáno 37 žádostí a k 11. 6. 2020 bylo 28 z nich podpořeno.
  • V programu Čistá energie Praha bylo za roky 2018 a 2019 podáno 175 žádostí a 167 z nich bylo podpořeno (celkem podpořeno 394 bytových jednotek pro čistší energie).