2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)

Městská část danou problematiku řeší v rámci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Jedná se převážně o zahrady u rodinných domů.

Dochází k nárůstu zpevněných ploch u rodinných domů na úkor zahrad, tedy zmenšování ploch ZPF. Jedná se o nezastavěné části zastavěných stavebních pozemků, kdy pro tyto plochy není nutný souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím. K dalšímu snižování ploch ZPF dochází v rámci revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

MČ Praha 10 ve svém “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” stanovila indikátor pro sledování plnění strategického cíle 2.1: Kvalitní péče o životní prostředí – Indikátor: Zábory zemědělské a lesní půdy – jejich minimalizace.

Data poskytnutá IPR o rozloze jednotlivých tříd ochrany jsou k dispozici za roky 2016 a 2020 (viz tab.). Mezi těmito lety nedošlo prakticky k žádné změně v jejích rozlohách. Nejrozsáhlejší změnu zaznamenala třetí třída ochrany, která se zvětšila o 30,31 m2.

Rozloha (m2)
rokPraha 10BPEJ I.BPEJ II.BPEJ III.BPEJ IV.BPEJ V.
201618604666.451570702.170.2812305793.653544784.88572934.10
202018599769.311570701.500.2712305823.973544784.39572935.42