Sociální prostředí

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.4.4 Jak je v městské části řešena problematika domácího násilí?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

naše hodnocení
razitko_VYBORNE2
Sociální prostředí

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

naše hodnocení
razitko_VYBORNE2
Sociální prostředí

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

naše hodnocení
razitko_CHVALITEBNE2
Sociální prostředí

9.3.4 Přispívá komunitní politika městské části k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v městské části?

naše hodnocení
razitko_VYBORNE2
Sociální prostředí

9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí – čistota, zeleň, graffiti apod.)

naše hodnocení
razitko_CHVALITEBNE2
Sociální prostředí

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

naše hodnocení
razitko_CHVALITEBNE2
Sociální prostředí

9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?

naše hodnocení
razitko_CHVALITEBNE2
Sociální prostředí

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v městské části? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v městské části?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity?

naše hodnocení
razitko_VYBORNE2
Sociální prostředí

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení)? Existuje podpora městské části, případně statutárního města nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

naše hodnocení
razitko_CHVALITEBNE2
Sociální prostředí

9.1.4 Disponuje městská část, případně statutární město byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?

naše hodnocení
razitko_CHVALITEBNE2
Sociální prostředí

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?

naše hodnocení
razitko_CHVALITEBNE2
Sociální prostředí

9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

naše hodnocení
razitko_DOBRE2
Sociální prostředí

9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?

naše hodnocení
razitko_dostatecne2
Kultura a volný čas

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

naše hodnocení
razitko_VYBORNE2