Zdraví

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?

naše hodnocení
5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Kultura a volný čas

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

naše hodnocení
8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
Sociální prostředí

9.1.4 Disponuje městská část, případně statutární město byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?

naše hodnocení
9.1.4 Disponuje městská část, případně statutární město byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?
Globální odpovědnost

10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?

naše hodnocení
10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?
Životní prostředí

2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

naše hodnocení
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Správa věcí veřejných

1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?

naše hodnocení
1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Sociální prostředí

9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity?

naše hodnocení
9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity?
Územní rozvoj

1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?

naše hodnocení
1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Doprava

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?

naše hodnocení
4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Zdraví

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?

naše hodnocení
5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Správa věcí veřejných

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

naše hodnocení
1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?

naše hodnocení
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Místní ekonomika a podnikání

6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?

naše hodnocení
6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?

naše hodnocení
3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Životní prostředí

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu - např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?

naše hodnocení
2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?
Doprava

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?

naše hodnocení
4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Správa věcí veřejných

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?

naše hodnocení
1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Globální odpovědnost

10.1.1 Podporuje městská část myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?

naše hodnocení
10.1.1 Podporuje městská část myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?
Globální odpovědnost

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?

naše hodnocení
10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?

naše hodnocení
3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Místní ekonomika a podnikání

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?

naše hodnocení
6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

naše hodnocení
3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Správa věcí veřejných

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

naše hodnocení
1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Územní rozvoj

1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?

naše hodnocení
1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Kultura a volný čas

8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

naše hodnocení
8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?
Doprava

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

naše hodnocení
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Vzdělávání a výchova

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?

naše hodnocení
7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?
Doprava

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

naše hodnocení
4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Zdraví

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)?

naše hodnocení
5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)?
Správa věcí veřejných

1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

naše hodnocení
1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Životní prostředí

2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?

naše hodnocení
2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?
Zdraví

5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?

naše hodnocení
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Životní prostředí

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?

naše hodnocení
2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Zdraví

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?

naše hodnocení
5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Vzdělávání a výchova

7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?

naše hodnocení
7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?
Doprava

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?

naše hodnocení
4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
Vzdělávání a výchova

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)

naše hodnocení
7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)
Sociální prostředí

9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území?

naše hodnocení
9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území?
Vzdělávání a výchova

7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?

naše hodnocení
7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
Zdraví

5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?

naše hodnocení
5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?
Správa věcí veřejných

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

naše hodnocení
1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)

naše hodnocení
3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)
Správa věcí veřejných

1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?

naše hodnocení
1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Zdraví

5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?

naše hodnocení
5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?
Sociální prostředí

9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

naše hodnocení
9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?
Územní rozvoj

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

naše hodnocení
1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Správa věcí veřejných

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

naše hodnocení
1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Sociální prostředí

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení)? Existuje podpora městské části, případně statutárního města nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

naše hodnocení
9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení)? Existuje podpora městské části, případně statutárního města nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
Kultura a volný čas

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

naše hodnocení
8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
Územní rozvoj

1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?

naše hodnocení
1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Zdraví

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?

naše hodnocení
5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Sociální prostředí

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

naše hodnocení
9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?
Vzdělávání a výchova

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR? Jsou tyto databáze podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?

naše hodnocení
7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR? Jsou tyto databáze podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
Vzdělávání a výchova

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?

naše hodnocení
7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?
Zdraví

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?

naše hodnocení
5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Územní rozvoj

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?

naše hodnocení
1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Zdraví

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?

naše hodnocení
5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Kultura a volný čas

8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?

naše hodnocení
8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
Zdraví

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?

naše hodnocení
5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?

naše hodnocení
6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?
Životní prostředí

2.4.4 Další indikátory k tématu

naše hodnocení
2.4.4 Další indikátory k tématu
Životní prostředí

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?

naše hodnocení
2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Správa věcí veřejných

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

naše hodnocení
1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Územní rozvoj

1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?

naše hodnocení
1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě? zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.)

naše hodnocení
6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě? zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.)
Kultura a volný čas

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

naše hodnocení
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Správa věcí veřejných

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

naše hodnocení
1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?

naše hodnocení
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Doprava

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?

naše hodnocení
4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Globální odpovědnost

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.

naše hodnocení
10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.
Sociální prostředí

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?

naše hodnocení
9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?
Zdraví

5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?

naše hodnocení
5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?
Sociální prostředí

9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?

naše hodnocení
9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Územní rozvoj

1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření?

naše hodnocení
1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Životní prostředí

2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj).

naše hodnocení
2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj).
Správa věcí veřejných

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?

naše hodnocení
1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Vzdělávání a výchova

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?

naše hodnocení
7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?
Kultura a volný čas

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

naše hodnocení
8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
Zdraví

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?

naše hodnocení
5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?

naše hodnocení
3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?