Zdraví

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?

naše hodnocení
5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Životní prostředí

2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)?

naše hodnocení
2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)?
Územní rozvoj

1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?

naše hodnocení
1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?
Doprava

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?

naše hodnocení
4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Zdraví

5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel městské části?

naše hodnocení
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel městské části?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?

naše hodnocení
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Životní prostředí

2.2.7 Další indikátory k tématu

naše hodnocení
2.2.7 Další indikátory k tématu
Zdraví

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?

naše hodnocení
5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?

naše hodnocení
3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Územní rozvoj

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?

naše hodnocení
1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Kultura a volný čas

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

naše hodnocení
8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
Sociální prostředí

9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

naše hodnocení
9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?

naše hodnocení
6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?
Správa věcí veřejných

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

naše hodnocení
1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Kultura a volný čas

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?

naše hodnocení
8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?
Kultura a volný čas

8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?

naše hodnocení
8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)

naše hodnocení
3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)
Kultura a volný čas

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?

naše hodnocení
8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?
Životní prostředí

2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

naše hodnocení
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Sociální prostředí

9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?

naše hodnocení
9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?
Místní ekonomika a podnikání

6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

naše hodnocení
6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Zdraví

5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?

naše hodnocení
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Kultura a volný čas

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

naše hodnocení
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Kultura a volný čas

8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?

naše hodnocení
8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?
Vzdělávání a výchova

7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?

naše hodnocení
7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?
Životní prostředí

2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?

naše hodnocení
2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Správa věcí veřejných

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?

naše hodnocení
1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Doprava

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

naše hodnocení
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Územní rozvoj

1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?

naše hodnocení
1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Zdraví

5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?

naše hodnocení
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Zdraví

5.3.13 Další indikátory k tématu

naše hodnocení
5.3.13 Další indikátory k tématu
Životní prostředí

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)

naše hodnocení
2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)
Doprava

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?

naše hodnocení
4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?

naše hodnocení
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Vzdělávání a výchova

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?

naše hodnocení
7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?
Doprava

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?

naše hodnocení
4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Životní prostředí

2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj).

naše hodnocení
2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj).
Životní prostředí

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC - Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?

naše hodnocení
2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?
Vzdělávání a výchova

7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?

naše hodnocení
7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?

naše hodnocení
3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?
Správa věcí veřejných

1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

naše hodnocení
1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Zdraví

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?

naše hodnocení
5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
Správa věcí veřejných

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

naše hodnocení
1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?

naše hodnocení
6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?
Sociální prostředí

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v městské části? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v městské části?

naše hodnocení
9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v městské části? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v městské části?
Vzdělávání a výchova

7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?

naše hodnocení
7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?
Doprava

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?

naše hodnocení
4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Zdraví

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?

naše hodnocení
5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
Globální odpovědnost

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?

naše hodnocení
10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?
Vzdělávání a výchova

7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?

naše hodnocení
7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
Vzdělávání a výchova

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?

naše hodnocení
7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?
Správa věcí veřejných

1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?

naše hodnocení
1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Kultura a volný čas

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

naše hodnocení
8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?
Kultura a volný čas

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

naše hodnocení
8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
Doprava

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?

naše hodnocení
4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Životní prostředí

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu - např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?

naše hodnocení
2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?