Územní rozvoj

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

naše hodnocení
1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Globální odpovědnost

10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?

naše hodnocení
10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?
Správa věcí veřejných

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?

naše hodnocení
1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Zdraví

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?

naše hodnocení
5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Místní ekonomika a podnikání

6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

naše hodnocení
6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Správa věcí veřejných

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?

naše hodnocení
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Územní rozvoj

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

naše hodnocení
1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Životní prostředí

2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?

naše hodnocení
2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Správa věcí veřejných

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?

naše hodnocení
1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Globální odpovědnost

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?

naše hodnocení
10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?
Doprava

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?

naše hodnocení
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Vzdělávání a výchova

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?

naše hodnocení
7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?

naše hodnocení
6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?
Kultura a volný čas

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

naše hodnocení
8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
Životní prostředí

2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)?

naše hodnocení
2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)?
Globální odpovědnost

10.1.1 Podporuje městská část myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?

naše hodnocení
10.1.1 Podporuje městská část myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?
Správa věcí veřejných

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?

naše hodnocení
1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?
Vzdělávání a výchova

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?

naše hodnocení
7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?
Kultura a volný čas

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části?

naše hodnocení
8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části?
Vzdělávání a výchova

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?

naše hodnocení
7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?
Správa věcí veřejných

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?

naše hodnocení
1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Zdraví

5.1.4 Má městská část vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 2020?

naše hodnocení
5.1.4 Má městská část vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 2020?
Sociální prostředí

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?

naše hodnocení
9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?
Zdraví

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?

naše hodnocení
5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
Správa věcí veřejných

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí?

naše hodnocení
1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí?
Kultura a volný čas

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?

naše hodnocení
8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
Správa věcí veřejných

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

naše hodnocení
1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Globální odpovědnost

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?

naše hodnocení
10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?

naše hodnocení
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Správa věcí veřejných

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

naše hodnocení
1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?
Zdraví

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?

naše hodnocení
5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Územní rozvoj

1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?

naše hodnocení
1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?
Vzdělávání a výchova

7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?

naše hodnocení
7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?
Vzdělávání a výchova

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?

naše hodnocení
7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?
Zdraví

5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?

naše hodnocení
5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?
Životní prostředí

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části?

naše hodnocení
2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části?
Vzdělávání a výchova

7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?

naše hodnocení
7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?
Vzdělávání a výchova

7.2.4 Podporuje městská část vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?

naše hodnocení
7.2.4 Podporuje městská část vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?
Zdraví

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?

naše hodnocení
5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Doprava

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?

naše hodnocení
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Územní rozvoj

1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?

naše hodnocení
1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Správa věcí veřejných

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

naše hodnocení
1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Kultura a volný čas

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

naše hodnocení
8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?
Globální odpovědnost

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?

naše hodnocení
10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?
Doprava

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

naše hodnocení
4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Sociální prostředí

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

naše hodnocení
9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?
Vzdělávání a výchova

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)

naše hodnocení
7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)
Životní prostředí

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?

naše hodnocení
2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?
Životní prostředí

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

naše hodnocení
2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Správa věcí veřejných

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

naše hodnocení
1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Zdraví

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?

naše hodnocení
5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Sociální prostředí

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

naše hodnocení
9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?
Sociální prostředí

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?

naše hodnocení
9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?
Sociální prostředí

9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

naše hodnocení
9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?
Kultura a volný čas

8.3.6 Podporuje či umožňuje městská část poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury (např. krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?

naše hodnocení
8.3.6 Podporuje či umožňuje městská část poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury (např. krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?
Zdraví

5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?

naše hodnocení
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Vzdělávání a výchova

7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?

naše hodnocení
7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?
Sociální prostředí

9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?

naše hodnocení
9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Životní prostředí

2.2.7 Další indikátory k tématu

naše hodnocení
2.2.7 Další indikátory k tématu
Kultura a volný čas

8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?

naše hodnocení
8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
Kultura a volný čas

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

naše hodnocení
8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?

naše hodnocení
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Správa věcí veřejných

1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?

naše hodnocení
1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Správa věcí veřejných

1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?

naše hodnocení
1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Zdraví

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?

naše hodnocení
5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
Kultura a volný čas

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?

naše hodnocení
8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
Životní prostředí

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

naše hodnocení
2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.
Globální odpovědnost

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?

naše hodnocení
10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?
Zdraví

5.1.5 Plní a vyhodnocuje městská část vybrané cíle Zdraví 2020?

naše hodnocení
5.1.5 Plní a vyhodnocuje městská část vybrané cíle Zdraví 2020?
Správa věcí veřejných

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

naše hodnocení
1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Sociální prostředí

9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí?

naše hodnocení
9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí?
Globální odpovědnost

10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?

naše hodnocení
10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?
Místní ekonomika a podnikání

6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?

naše hodnocení
6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?
Zdraví

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?

naše hodnocení
5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?

naše hodnocení
3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Kultura a volný čas

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

naše hodnocení
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Životní prostředí

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)

naše hodnocení
2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)
Zdraví

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?

naše hodnocení
5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
Správa věcí veřejných

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

naše hodnocení
1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Globální odpovědnost

10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?

naše hodnocení
10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?
Kultura a volný čas

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?

naše hodnocení
8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?
Správa věcí veřejných

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

naše hodnocení
1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?

naše hodnocení
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Doprava

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

naše hodnocení
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Správa věcí veřejných

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?

naše hodnocení
1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?
Životní prostředí

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

naše hodnocení
2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Správa věcí veřejných

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

naše hodnocení
1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Sociální prostředí

9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části?

naše hodnocení
9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části?