Územní rozvoj

1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?

naše hodnocení
1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Doprava

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou?

naše hodnocení
4.5.2 Vyhodnocuje městská  část zatížení životního prostředí dopravou?
Životní prostředí

2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?

naše hodnocení
2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?
Místní ekonomika a podnikání

6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

naše hodnocení
6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

naše hodnocení
3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Doprava

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?

naše hodnocení
4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Kultura a volný čas

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

naše hodnocení
8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
Globální odpovědnost

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?

naše hodnocení
10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?
Správa věcí veřejných

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

naše hodnocení
1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Doprava

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?

naše hodnocení
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Územní rozvoj

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

naše hodnocení
1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Vzdělávání a výchova

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?

naše hodnocení
7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?
Zdraví

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.

naše hodnocení
5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Vzdělávání a výchova

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?

naše hodnocení
7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?
Správa věcí veřejných

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

naše hodnocení
1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?
Doprava

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

naše hodnocení
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Zdraví

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)?

naše hodnocení
5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)?
Správa věcí veřejných

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

naše hodnocení
1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Životní prostředí

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?

naše hodnocení
2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?
Zdraví

5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?

naše hodnocení
5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?
Doprava

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

naše hodnocení
4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Životní prostředí

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

naše hodnocení
2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Územní rozvoj

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

naše hodnocení
1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Správa věcí veřejných

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

naše hodnocení
1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Územní rozvoj

1.6.4 Uplatňuje městská část při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v městské části kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?

naše hodnocení
1.6.4 Uplatňuje městská část při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v městské části kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?

naše hodnocení
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Kultura a volný čas

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?

naše hodnocení
8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?
Sociální prostředí

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?

naše hodnocení
9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?
Vzdělávání a výchova

7.3.2 Nabízí městská část sama nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), statutárním městem) bezplatnou odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňováním principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?

naše hodnocení
7.3.2 Nabízí městská část sama nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), statutárním městem) bezplatnou odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňováním principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?
Sociální prostředí

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

naše hodnocení
9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?
Zdraví

5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?

naše hodnocení
5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?
Životní prostředí

2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?

naše hodnocení
2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?
Správa věcí veřejných

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?

naše hodnocení
1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Udržitelná výroba a spotřeba

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?

naše hodnocení
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Místní ekonomika a podnikání

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)

naše hodnocení
6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Správa věcí veřejných

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?

naše hodnocení
1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?
Životní prostředí

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo.

naše hodnocení
2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo.