Máte nápad? Zapojte se do 5. ročníku Moje stopa

(12. 3. 2020) Máte nápad, jak proměnit veřejný prostor? Sem s ním, přijímáme nápady do 31. května 2020. Městská část Praha 10 vyhlásila 5 ročník participativního rozpočtu “Moje stopa” a vyčlenila na něj 5 000 000 mil. Kč.

do 31. května 2020

Čeho by se měl návrh týkat?

Primárně a zjednodušeně řečeno se jedná o investice trvalého charakteru, které přinesou užitek široké veřejnosti. Podané návrhy musí řešit úpravy ve veřejných prostorách, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 10, či má o jejich svěření MČ Praha 10 požádáno. Může se tedy jednat o revitalizaci, nebo vybudování volnočasových, sportovních, či oddychových míst, či řešení problematiky životního prostředí.

Moje stopa

Participativní rozpočet je jedním z nástrojů přímé demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (města, obce, jejich částí) rozhodovat o využití části rozpočtu na konkrétní projekty, které obyvatelé sami navrhnou a představí veřejnosti. Zpravidla se jedná o projekty realizované ve veřejném prostoru, které mají přinést užitek všem občanům.

Jedná se o proces, jemuž předchází rozhodnutí místní samosprávy, kterým je závazně určena konkrétní část z rozpočtu obce pro participativní rozpočet. V Praze 10 bylo zastupitelstvem již po čtyři léta po sobě rozhodnuto, že pro tuto formu zapojení obyvatel do rozhodování je vyčleněna částka 5 000 000 Kč.

Odbor ochrany prostředí MHMP obdržel celkem 5 vyjádření (1 územního samosprávného celku, 3 dotčených orgánů a 1 veřejnosti), všechna byla zaslána v zákonem stanovené lhůtě. Seznam subjektů, které se vyjádřily k oznámení, včetně vypořádání jejich připomínek lze nalézt v přiloženém vyjádření: “Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ke koncepci Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“.